Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Územný plán zóny Ploštín

  Územný plán zóny Ploštín

   

  Grafická časť 

  1 širšie vzťahy so zameraním na limity využitia územia, na koordináciu súčasnej a navrhovanej verejnej dopravnej a technickej vybavenosti, na ochranu prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability v rámci obce s vyznačením  hranice riešeného územia
  2 a-d  výkres komplexného urbanistického návrhu riešeného územia
  3 a-d  výkres verejnej dopravnej a technickej vybavenosti s vyznačením vstupov na pozemok
  4 a-d  hlavný výkres priestorovej a funkčnej regulácie celého riešeného územia na podklade katastrálnej mapy s vyjadrením existujúceho stavu a regulovaného stavu
  5 a-d  vymedzenie regulovaných priestorov regulačnými čiarami, určenie zastavovacích podmienok regulovaných priestorov a pozemkov vrátane určenia pozemkov na verejnoprospešné stavby
  6 a-d  doložka civilnej ochrany
   
  Textová časť
   
  VZN 2/2018/VZN-  záväzná časť Územného plánu zóny Ploštín