Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  Postup mesta Liptovský Mikuláš pri poskytovaní informácií upravuje Smernice o sprístupňovaní informácií mestom Liptovský Mikuláš.

  Oblasť:
  Rok:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '121' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Dátum prijatia: 25.6.2014, ČS: 2014/4336


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 18.6.2014

  poskytnúť výpis z BÚ mesta Liptovský Mikuláš, na ktorý bola zložená účastníkmi verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva stavby - Veľký Dom Služieb súp. č. 1994 vk.ú Liptovský Mikuláš, vrátane súvisiacich pozemkov finančná zábezpeka podľa osobitných podmienok schválených uznesením MsZ č. 23/2014 zo dňa 06.03.2014

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 16.6.2014

  žiadam Vás o zaslanie informácie‚ formou kópie výpisu z účtu v Prima banke Slovensko, a.s. č. ú. IBAN SK61. 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X o zložení finančnej zábezpeky v súlade so všeobecnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na Veľký Dom Služieb v Liptovskom Mikuláši, od firmy AF Development, s.r.o. Okružná -18.Poprad. 058 01. IČO:46118063.

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na separáciu tuhého a komunálneho odpadu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na fungovanie činnosti správy a prevádzky skládky tuhého a komunálneho odpadu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na fungovanie a údržbu verejného osvetlenia mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, kedy v roku 2004 boli predmetné petície na mesto podané a čoho sa týkali - predmet petície

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, ako boli predmetné petície podané na mesto podané v roku 2004 mestom vyhodnotené

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  poslať v elektronickej forme na moju mailovú adresu kópie všetkých dokladov na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré boli vynaložené mestom Liptovský Mikuláš od 1. januára 2012 do 31 decembra 2012 na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré v danom čase, to je od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 vlastnilo mesto Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko občanov podpísalo jednotlivé predmetné petície, podané na mesto v roku 2004

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených mestom Liptovský Mikuláš v každom mesiaci od januára 2007 do decembra 2007 na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko kilometrov najazdili každý mesiac od januára 2007 do decembra 2007 jednotlivé osobné autá, ktoré toho toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, priemernú spotrebu v každom mesiaci od januára 2007 do decembra 2007 pre jednotlivé osobné autá, ktoré toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne dátumy úhrad finančných prostriedkov - deň pripísania kúpnej ceny na účet mesta Liptovský Mikuláš za jednotlivé predaje mestského majetku, ktoré zrealizovalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2011

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  v elektronickej forme poslať na moju mailovú adresu kópie bankových výpisov, ktoré obsahujú úhrady finančných prostriedkov - deň pripísania kúpnej ceny na účet mesta Liptovský Mikuláš za jednotlivé predaje mestského majetku, ktoré zrealizovalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2011

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko petícií v roku 2004 bolo písomne podaných fyzickými osobami, alebo občianskymi združeniami na mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko petícií v roku 2004 bolo písomne podaných právnickými osobami na mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne koľko krát sa konalo zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Liptovskom Mikuláš v jednotlivých mesiacoch, to je január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a december roku 2010

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť v písomnej forme, v akej finančnej výške a koľko krát boli vynaložené mestom Liptovský Mikuláš od 1. januára 2012 do 31 decembra 2012 finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné auta, ktoré v danom čase, to je od 1.januára 2012 do 31 decembra 2012 vlastnilo mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 9.6.2014

  ktorý verejne záväzný dokument Mesta Liptovský Mikuláš (verejná vyhláška, všeobecné záväzné nariadenie, územný plán mesta, regulatív mesta atd.) určuje, či inak podrobnejšie špecifikuje výšku a vzhľad oplotenia (budovaného výlučne na pozemku stavebníka)

  Horizontálny predel obsahu

  Sprístupňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

  Postup mesta Liptovský Mikuláš pri poskytovaní informácií upravuje Smernice o sprístupňovaní informácií mestom Liptovský Mikuláš.
  Oblasť:
  Rok:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '121' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  Dátum prijatia: 25.6.2014, ČS: 2014/4336


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 18.6.2014

  poskytnúť výpis z BÚ mesta Liptovský Mikuláš, na ktorý bola zložená účastníkmi verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva stavby - Veľký Dom Služieb súp. č. 1994 vk.ú Liptovský Mikuláš, vrátane súvisiacich pozemkov finančná zábezpeka podľa osobitných podmienok schválených uznesením MsZ č. 23/2014 zo dňa 06.03.2014

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 16.6.2014

  žiadam Vás o zaslanie informácie‚ formou kópie výpisu z účtu v Prima banke Slovensko, a.s. č. ú. IBAN SK61. 5600 0000 0016 0044 8065 BIC: KOMASK2X o zložení finančnej zábezpeky v súlade so všeobecnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže na Veľký Dom Služieb v Liptovskom Mikuláši, od firmy AF Development, s.r.o. Okružná -18.Poprad. 058 01. IČO:46118063.

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na separáciu tuhého a komunálneho odpadu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na fungovanie činnosti správy a prevádzky skládky tuhého a komunálneho odpadu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto Liptovský Mikuláš na fungovanie a údržbu verejného osvetlenia mesta Liptovský Mikuláš v jednotlivých mesiacoch roku 2012

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, kedy v roku 2004 boli predmetné petície na mesto podané a čoho sa týkali - predmet petície

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, ako boli predmetné petície podané na mesto podané v roku 2004 mestom vyhodnotené

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  poslať v elektronickej forme na moju mailovú adresu kópie všetkých dokladov na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré boli vynaložené mestom Liptovský Mikuláš od 1. januára 2012 do 31 decembra 2012 na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré v danom čase, to je od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 vlastnilo mesto Liptovský Mikuláš


  Viac Viac Viac
  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko občanov podpísalo jednotlivé predmetné petície, podané na mesto v roku 2004

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených mestom Liptovský Mikuláš v každom mesiaci od januára 2007 do decembra 2007 na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné autá, ktoré toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko kilometrov najazdili každý mesiac od januára 2007 do decembra 2007 jednotlivé osobné autá, ktoré toho toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, priemernú spotrebu v každom mesiaci od januára 2007 do decembra 2007 pre jednotlivé osobné autá, ktoré toho času vlastní mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne dátumy úhrad finančných prostriedkov - deň pripísania kúpnej ceny na účet mesta Liptovský Mikuláš za jednotlivé predaje mestského majetku, ktoré zrealizovalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2011

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  v elektronickej forme poslať na moju mailovú adresu kópie bankových výpisov, ktoré obsahujú úhrady finančných prostriedkov - deň pripísania kúpnej ceny na účet mesta Liptovský Mikuláš za jednotlivé predaje mestského majetku, ktoré zrealizovalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2011

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko petícií v roku 2004 bolo písomne podaných fyzickými osobami, alebo občianskymi združeniami na mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne, koľko petícií v roku 2004 bolo písomne podaných právnickými osobami na mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť písomne koľko krát sa konalo zasadanie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v Liptovskom Mikuláš v jednotlivých mesiacoch, to je január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november a december roku 2010

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 13.6.2014

  oznámiť v písomnej forme, v akej finančnej výške a koľko krát boli vynaložené mestom Liptovský Mikuláš od 1. januára 2012 do 31 decembra 2012 finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt pre jednotlivé osobné auta, ktoré v danom čase, to je od 1.januára 2012 do 31 decembra 2012 vlastnilo mesto Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  Dátum prijatia: 9.6.2014

  ktorý verejne záväzný dokument Mesta Liptovský Mikuláš (verejná vyhláška, všeobecné záväzné nariadenie, územný plán mesta, regulatív mesta atd.) určuje, či inak podrobnejšie špecifikuje výšku a vzhľad oplotenia (budovaného výlučne na pozemku stavebníka)

  Horizontálny predel obsahu