Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Ďalšie zverejňované informácie

  Ďalšie zverejnené informácie


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš môžete nájsť tu
  alebo nahliadnuť do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.025

  Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja doručené mestu v zmysle § 8 ods. 11 zák. č. 302/2001 Z.z. sú pre verejnosť prístupné na oddelení organizačnom MsÚ v Lipt. Mikuláši, kanc. č. 25, kontakt: 044 5565 264, e-mail: j.chovancova@mikulas.sk.
   

  Uznesenia mestského zastupiteľstva môžete nájsť tu
  alebo nahliadať do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.26

  Sťažnosti
  je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

  Termíny a program rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  tu
   
  Termín, program a texty materiálov najbližšieho rokovania MsZ tu

  Termíny rokovaní komisií MsZ tu

  Zápisnice z rokovaní MsZ (údaje o dochádzke poslancov na rokovaní MsZ sú súčasťou zápisnice) a výpisy o hlasovaní poslancov MsZ sú prístupné tu (pozri ilustračný obrázok nižšie)


   

  Administratívne členenie mesta - zoznam ulíc v meste

  Počty občanov v jednotlivých rokoch

  Informácie o prevádzkach na území mesta

  Informácie o podnikateľských subjektoch mesta

  Informácie o evidencii psov chovaných v meste

  Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš aktualizovaný denne


     Ďalšie zverejňované informácie

  Ďalšie zverejnené informácie


  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš môžete nájsť tu
  alebo nahliadnuť do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.025

  Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja doručené mestu v zmysle § 8 ods. 11 zák. č. 302/2001 Z.z. sú pre verejnosť prístupné na oddelení organizačnom MsÚ v Lipt. Mikuláši, kanc. č. 25, kontakt: 044 5565 264, e-mail: j.chovancova@mikulas.sk.
   

  Uznesenia mestského zastupiteľstva môžete nájsť tu
  alebo nahliadať do nich na Mestskom úrade, oddelenie organizačné, č.d.26

  Sťažnosti
  je možné podávať na Mestskom úrade,
  na útvare hlavného kontrolóra mesta č. d. 313
  alebo písomne
  na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

  Termíny a program rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  tu
   
  Termín, program a texty materiálov najbližšieho rokovania MsZ tu

  Termíny rokovaní komisií MsZ tu

  Zápisnice z rokovaní MsZ (údaje o dochádzke poslancov na rokovaní MsZ sú súčasťou zápisnice) a výpisy o hlasovaní poslancov MsZ sú prístupné tu (pozri ilustračný obrázok nižšie)


   

  Administratívne členenie mesta - zoznam ulíc v meste

  Počty občanov v jednotlivých rokoch

  Informácie o prevádzkach na území mesta

  Informácie o podnikateľských subjektoch mesta

  Informácie o evidencii psov chovaných v meste

  Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš aktualizovaný denne