Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Podnikanie - obchod a cestovný ruch

PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
Potrebné doklady:
- živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
- list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 


Vyberte typ služby:

Popis:

Ambulancia, ordinačné hodiny
- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
Formulár:
-
 oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Prílohy
oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia


Zamestnanci
1.Mlynčeková Michaela , Ing.
kancelária:
209
klapka:
221
email:
michaela.mlyncekova@mikulas.sk
2.Višňovská Soňa , Ing.
kancelária:
210
klapka:
220
email:
sona.visnovska@mikulas.sk

Podnikanie - obchod a cestovný ruch

PODNIKANIE – OBCHOD A CESTOVNÝ RUCH
Centrum služieb občanov na MsÚ vychádza v ústrety aj podnikateľským subjektom na území mesta Liptovský Mikuláš. Získate tu základné informácie súvisiace s prevádzkami obchodu a služieb a prevádzkami poskytujúcimi ubytovacie služby. Nájde tu formuláre potrebné  pre registráciu novej prevádzky, na vykonanie zmeny prevádzkového času, zmeny sídla spoločnosti, zmenu prevádzkovateľa, ale aj na zrušenie prevádzky.
Potrebné doklady:
- živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
- list vlastníctva alebo platná nájomná zmluva
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- VZN č. 1/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš