Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zoznam daňových dlžníkov

  Mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím  § 52 ods. 2  a 4 daňového poriadku

  zverejňuje

  zoznam daňových dlžníkov. V zozname sú uvedené mená fyzických osôb a právnických osôb pri ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2011 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 eur a právnickej osoby 1 600 eur.
  V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, výška daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.
  Zoznam vypracoval útvar miestnych daní a poplatkov a bol spracovaný k 13.2.2012. Zverejnený zoznam bude aktualizovaný k 29.2.2012 a budú z neho vymazaní tí daňoví dlžníci, ktorí si medzičasom svoju daňovú povinnosť vysporiadajú.

   

  Zoznam daňových dlžníkov - §23b zákona 511/92 Z.z.
     Zoznam daňových dlžníkov

  Mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím  § 52 ods. 2  a 4 daňového poriadku

  zverejňuje

  zoznam daňových dlžníkov. V zozname sú uvedené mená fyzických osôb a právnických osôb pri ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2011 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160 eur a právnickej osoby 1 600 eur.
  V zozname je uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, výška daňového nedoplatku podľa jednotlivých druhov daní.
  Zoznam vypracoval útvar miestnych daní a poplatkov a bol spracovaný k 13.2.2012. Zverejnený zoznam bude aktualizovaný k 29.2.2012 a budú z neho vymazaní tí daňoví dlžníci, ktorí si medzičasom svoju daňovú povinnosť vysporiadajú.

   

  Zoznam daňových dlžníkov - §23b zákona 511/92 Z.z.