Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš  2018 - Tatiane Bačíkovej 2018 - Tatiane Bačíkovej

  za spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Cenu z rúk primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. si prebrala na podujatí Ondrašovská horička v Liptovskej Ondrašovej.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ivanovi Bubelínymu

  za rozvoj športu.
  Bol pri založení Telovýchovnej jednoty Kriváň a Olympijského klubu Liptova, pri založení Liptovského maratónu a ďalších bežeckých podujatí Liptova.Je aktívnym členom Miestneho odboru Matice slovenskej, Spoločnosti M.R.Štefánika, podpredsedom Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti. Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Márii Čajkovej

  za dlhoročnú kultúrno – výchovnú činnosť, za činnosti spojené s Kardioklubom a za množstvo spoločenských aktivít.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - RSDr. Františkovi Jarošovi

  za dlhoročnú činnosť v okresnom poľovníckom zbore, za prácu s mládežou, za zásluhy rozvoja Slovenského poľovníctva, ktoré boli ocenené Zlatou medailou prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu a pri príležitosti životného jubilea.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Miline Kormaňákovej

  za kultúrno – výchovnú činnosť, rozvoj divadelníctva a aktívnu účasť na kultúrnom živote v mestskej časti Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ing. Marianne Nahálkovej

  Tradičnému umeniu sa venuje od mala, kedy začala navštevovať folklórny súbor. Popri svojej odbornej práci stavebnej inžinierky pôsobila 10 rokov v DFS Ďumbier a v roku 1990 založila DFS Pramienok, ktorý pracuje v Liptovskom Mikuláši dodnes. Deti reprezentovali Slovensko na medzinárodných festivaloch v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku, Českej republike, Srbsku, Francúzsku a Turecku.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ing. Ľudovítovi Priecelovi

  pri príležitosti životného jubilea, za jeho aktívnu prácu v obchodnej diplomacii Československa.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Kickbox klub NVR gym Liptovský Mikuláš, Peter Navrátil – predseda 2017 - Kickbox klub NVR gym Liptovský Mikuláš, Peter Navrátil – predseda

  Za šírenie dobrého mena mesta počas športových podujatí na Slovensku a v Európe. 
  Od roku 1993 je spoluzakladateľ kickbox klubu v Liptovskom Mikuláši, kde vybudoval moderné športové centrum pre bojové športy. Bol aktívny  aj v Slovenskom zväze kickboxu, kde pôsobil ako reprezentačný tréner a neskôr člen VV Slovenského zväzu kickboxu ako predseda trénersko - metodickej komisie, neskôr ako podpredseda Slovenského zväzu kickboxu. Momentálne je zástupca svetovej organizácie WKU na Slovensku. Ako promotér pôsobí po celej Európe, kde manažuje súboje pre slovenských pretekárov.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – pre PhDr. Jozefa Daníka 2017 – pre PhDr. Jozefa Daníka

  za dlhodné pôsobenie v oblasti vzdelávania a v oblasti kultúry v meste Liptovský Mikuláš a pri príležitosti životného jubilea 70. rokov.

  Narodil sa  27.02.1947 v Malackách.
  V roku 1965 maturitnou skúškou ukončil Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Žiline, Strednú kihovnícku školu s maturitou ukončil v roku 1968, v roku 1981 ukončil  štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – katedra výchovy a vzdelávania. V roku 1982 ukončil na tejto univerzite rigorózne štúdium doktorátom s titulom doktor filozofie.
  Na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvoval doplnkové pedagogické štúdium pedagogiky, didaktiky a pedagogickej psychológie ukončené štátnou skúškou z pedagogiky v roku 2006.
  ocenenia:
  1988 – medaila ČSZTV za rozvoj telesnej kultúry a športu
  1989 – medaila za rozvoj kultúrnych vzťahov medzi národmi
  2002 a 2008 – mediala Ivana Branislava Zocha za rozvoj školského športu
  2002 – medaila Jána Ámosa Komenského za výchovno – vzdelávaciu prácu s deťmi a mládežou
   

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ing. Jánovi Švečíkovi

  za celoživotnú prácu pri rozvoji a zveľaďovaní mesta Liptovský Mikuláš

  Ján Ševčík sa celý svoj život významne podieľal na rozvoji a zveľaďovaní mesta Liptovský Mikuláš. Vynikajúce výsledky dosiahol najmä svojou prácou v štátnom podniku Lignoprojekt Bratislava – stredisko Liptovský Mikuláš, kde spolu odpracoval 39 rokov. Výsledky jeho práce boli ocenené prezidentom a vládou ČSSR a zároveň bol ocenený čestným uznaním "Najlepší pracovník priemyslu". Počas dlhoročného pôsobenia v Lingoprojekte pracoval na množstve projektových dokumentácií stavieb, ktoré boli zrealizované na území mesta Liptovský Mikuláš. V dôchodkovom veku vykonával tri funkčné obdobia  funkciu predsedu Mestskej organizácie záhradkárov č. 20-09 Liptovský Mikuláš. Počas tejto pätnásťročnej práce  sa venoval rozširovaniu členskej základne, odbornému školeniu , poradenskej službe a praktickej ukážky pestovania a ošetrovania ovocných stromov a zeleniny. V súčasnosti sa pán Ševčík podieľal na výchove mladých záhradkárov a osvete záhradkárskej činnosti v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Oldřichovi Vaněkovi 2016 - Oldřichovi Vaněkovi

  za aktívnu činnosť v spoločensko–vednej oblasti

  Oldřich Vaněk študoval na Vojenskej škole Jana Žišku v Bratislave a na Vyššom vojenskom učilišti Otakara Jaroša vo Vyškove. Po absolvovaní Vojenskej politickej akadémie v Bratislave začal ako učiteľ pôsobiť v roku 1977 na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika). Je známy vojenský historik, ktorý dlhodobo dokumentuje vojnové udalosti a osobnosti. Vydal niekoľko publikácií viažucich sa k SNP a oslobodzovaniu Liptova a Liptovského  Mikuláša. Jeho odborné historické znalosti využíva nielen mesto Liptovský Mikuláš, pre potreby dopĺňania historických faktov, ale aj televízia a rozhlas, pri komentovaní celoštátnych osláv ukončenia 2. sv. vojny a iných významných udalostiach spojených s vojnovou históriou. Pán docent je nositeľom 3 štátnych a 5 rezortných vyznamenaní a v súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši. 

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Občianskemu združeniu POKROK 2016 - Občianskemu združeniu POKROK

  cieľom združenia je pomáhať ZŤP ľudom socializovať sa v spoločnosti, vytvárajú pracovné miesta v chránených dielňach a iné služby

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Kolektívu MHK 32 Liptovský Mikuláš veková kategória juniori 2015 - Kolektívu MHK 32 Liptovský Mikuláš veková kategória juniori

  za víťazstvo v základnej časti extraligy juniorov Slovenska v ľadovom hokeji a celkové druhé miesto po playoff vo finále s Duklou Trenčín

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Milanovi Grešovi in memoriam

  Za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského zväzu Príslušníkov vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov a za dlhoročné úsilie o to, aby ďalšie generácie nikdy nezabudli na osudy mužov z celého Československa, ľudovo nazývaných „pétépáci“ a na existenciu Vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Karolovi Špánikovi 2015 - Karolovi Špánikovi

  za dlhoročnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, za aktívnu činnosť v zložkách Horskej služby, tvorbu publikácií a fotopublikácií so športovou tematikou

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - MUDr. Jánovi Drobčovi 2015 - MUDr. Jánovi Drobčovi

  Za osobný prínos v zdravotníctve, za rozvoj medicíny v odbore chirurgia a rozvoj onkochirurgickej starostlivosti v regióne

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Pavlovi a Viere Perašínovcom 2014 - Pavlovi a Viere Perašínovcom

  Od roku 2000 začali prácu s ľuďmi bez domova a v hmotnej núdzi. Zoskupili veriacich i neveriacich v Boha, ľudí z charity a diakonie, Červeného kríža i Komunitného centra a iných. Dlhé roky sa venujú aj štúdiu holokaustu židovského národa počas II. svetovej vojny.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - PhDr. Ľubomírovi Rašimu, PhD. 2014 - PhDr. Ľubomírovi Rašimu, PhD.

  Osobnosť kultúrnej obce a tvorivý činiteľ miestnej kultúry. Spája najrôznejšie umelecké telesá do spoločných projektov ako napr. Requiem, Anašim Veširim, Labyrinthus Saltatio a iné.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Amafilmu NICOLAUS 2014 - Amafilmu NICOLAUS

  Za 35 rokov Amafilm NICOLAUS nakrútil viac ako 180 filmov a stovky záznamov. Na 76. ročníku svetového festivalu UNICA v Piešťanoch, získal Amafilm NICOLAUS prvú cenu za MOBIL (Ján Kuska, Richard a Jaroslav Chomo) a tretiu cenu za Obraz pre manželku (J. Kuska, Ľuboš Trizna).

  Horizontálny predel obsahu
  2013 - Ivanovi Cibákovi 2013 - Ivanovi Cibákovi

  za úspešnú organizáciu Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov a dlhoročnú aktívnu prácu v Kanoe Tatra Klube Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu

  Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš


  2018 - Tatiane Bačíkovej 2018 - Tatiane Bačíkovej

  za spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Cenu z rúk primátora mesta Ing. Jána Blcháča, PhD. si prebrala na podujatí Ondrašovská horička v Liptovskej Ondrašovej.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ivanovi Bubelínymu

  za rozvoj športu.
  Bol pri založení Telovýchovnej jednoty Kriváň a Olympijského klubu Liptova, pri založení Liptovského maratónu a ďalších bežeckých podujatí Liptova.Je aktívnym členom Miestneho odboru Matice slovenskej, Spoločnosti M.R.Štefánika, podpredsedom Slovenského zväzu viacbojov všestrannosti. Je nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Márii Čajkovej

  za dlhoročnú kultúrno – výchovnú činnosť, za činnosti spojené s Kardioklubom a za množstvo spoločenských aktivít.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - RSDr. Františkovi Jarošovi

  za dlhoročnú činnosť v okresnom poľovníckom zbore, za prácu s mládežou, za zásluhy rozvoja Slovenského poľovníctva, ktoré boli ocenené Zlatou medailou prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu a pri príležitosti životného jubilea.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Miline Kormaňákovej

  za kultúrno – výchovnú činnosť, rozvoj divadelníctva a aktívnu účasť na kultúrnom živote v mestskej časti Liptovská Ondrašová

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ing. Marianne Nahálkovej

  Tradičnému umeniu sa venuje od mala, kedy začala navštevovať folklórny súbor. Popri svojej odbornej práci stavebnej inžinierky pôsobila 10 rokov v DFS Ďumbier a v roku 1990 založila DFS Pramienok, ktorý pracuje v Liptovskom Mikuláši dodnes. Deti reprezentovali Slovensko na medzinárodných festivaloch v Poľsku, Bulharsku, Maďarsku, Českej republike, Srbsku, Francúzsku a Turecku.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Ing. Ľudovítovi Priecelovi

  pri príležitosti životného jubilea, za jeho aktívnu prácu v obchodnej diplomacii Československa.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 - Kickbox klub NVR gym Liptovský Mikuláš, Peter Navrátil – predseda 2017 - Kickbox klub NVR gym Liptovský Mikuláš, Peter Navrátil – predseda

  Za šírenie dobrého mena mesta počas športových podujatí na Slovensku a v Európe. 
  Od roku 1993 je spoluzakladateľ kickbox klubu v Liptovskom Mikuláši, kde vybudoval moderné športové centrum pre bojové športy. Bol aktívny  aj v Slovenskom zväze kickboxu, kde pôsobil ako reprezentačný tréner a neskôr člen VV Slovenského zväzu kickboxu ako predseda trénersko - metodickej komisie, neskôr ako podpredseda Slovenského zväzu kickboxu. Momentálne je zástupca svetovej organizácie WKU na Slovensku. Ako promotér pôsobí po celej Európe, kde manažuje súboje pre slovenských pretekárov.

  Horizontálny predel obsahu
  2017 – pre PhDr. Jozefa Daníka 2017 – pre PhDr. Jozefa Daníka

  za dlhodné pôsobenie v oblasti vzdelávania a v oblasti kultúry v meste Liptovský Mikuláš a pri príležitosti životného jubilea 70. rokov.

  Narodil sa  27.02.1947 v Malackách.
  V roku 1965 maturitnou skúškou ukončil Strednú všeobecnovzdelávaciu školu v Žiline, Strednú kihovnícku školu s maturitou ukončil v roku 1968, v roku 1981 ukončil  štúdium na Filozofickej fakulte v Prešove – Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – katedra výchovy a vzdelávania. V roku 1982 ukončil na tejto univerzite rigorózne štúdium doktorátom s titulom doktor filozofie.
  Na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici absolvoval doplnkové pedagogické štúdium pedagogiky, didaktiky a pedagogickej psychológie ukončené štátnou skúškou z pedagogiky v roku 2006.
  ocenenia:
  1988 – medaila ČSZTV za rozvoj telesnej kultúry a športu
  1989 – medaila za rozvoj kultúrnych vzťahov medzi národmi
  2002 a 2008 – mediala Ivana Branislava Zocha za rozvoj školského športu
  2002 – medaila Jána Ámosa Komenského za výchovno – vzdelávaciu prácu s deťmi a mládežou
   

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Ing. Jánovi Švečíkovi

  za celoživotnú prácu pri rozvoji a zveľaďovaní mesta Liptovský Mikuláš

  Ján Ševčík sa celý svoj život významne podieľal na rozvoji a zveľaďovaní mesta Liptovský Mikuláš. Vynikajúce výsledky dosiahol najmä svojou prácou v štátnom podniku Lignoprojekt Bratislava – stredisko Liptovský Mikuláš, kde spolu odpracoval 39 rokov. Výsledky jeho práce boli ocenené prezidentom a vládou ČSSR a zároveň bol ocenený čestným uznaním "Najlepší pracovník priemyslu". Počas dlhoročného pôsobenia v Lingoprojekte pracoval na množstve projektových dokumentácií stavieb, ktoré boli zrealizované na území mesta Liptovský Mikuláš. V dôchodkovom veku vykonával tri funkčné obdobia  funkciu predsedu Mestskej organizácie záhradkárov č. 20-09 Liptovský Mikuláš. Počas tejto pätnásťročnej práce  sa venoval rozširovaniu členskej základne, odbornému školeniu , poradenskej službe a praktickej ukážky pestovania a ošetrovania ovocných stromov a zeleniny. V súčasnosti sa pán Ševčík podieľal na výchove mladých záhradkárov a osvete záhradkárskej činnosti v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš.

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Oldřichovi Vaněkovi 2016 - Oldřichovi Vaněkovi

  za aktívnu činnosť v spoločensko–vednej oblasti

  Oldřich Vaněk študoval na Vojenskej škole Jana Žišku v Bratislave a na Vyššom vojenskom učilišti Otakara Jaroša vo Vyškove. Po absolvovaní Vojenskej politickej akadémie v Bratislave začal ako učiteľ pôsobiť v roku 1977 na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika). Je známy vojenský historik, ktorý dlhodobo dokumentuje vojnové udalosti a osobnosti. Vydal niekoľko publikácií viažucich sa k SNP a oslobodzovaniu Liptova a Liptovského  Mikuláša. Jeho odborné historické znalosti využíva nielen mesto Liptovský Mikuláš, pre potreby dopĺňania historických faktov, ale aj televízia a rozhlas, pri komentovaní celoštátnych osláv ukončenia 2. sv. vojny a iných významných udalostiach spojených s vojnovou históriou. Pán docent je nositeľom 3 štátnych a 5 rezortných vyznamenaní a v súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši. 

  Horizontálny predel obsahu
  2016 - Občianskemu združeniu POKROK 2016 - Občianskemu združeniu POKROK

  cieľom združenia je pomáhať ZŤP ľudom socializovať sa v spoločnosti, vytvárajú pracovné miesta v chránených dielňach a iné služby

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Kolektívu MHK 32 Liptovský Mikuláš veková kategória juniori 2015 - Kolektívu MHK 32 Liptovský Mikuláš veková kategória juniori

  za víťazstvo v základnej časti extraligy juniorov Slovenska v ľadovom hokeji a celkové druhé miesto po playoff vo finále s Duklou Trenčín

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Milanovi Grešovi in memoriam

  Za dlhoročnú prácu v okresnom výbore Slovenského zväzu Príslušníkov vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov a za dlhoročné úsilie o to, aby ďalšie generácie nikdy nezabudli na osudy mužov z celého Československa, ľudovo nazývaných „pétépáci“ a na existenciu Vojenských táborov nútených prác - pomocných technických práporov

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - Karolovi Špánikovi 2015 - Karolovi Špánikovi

  za dlhoročnú výchovnú a vzdelávaciu činnosť, za aktívnu činnosť v zložkách Horskej služby, tvorbu publikácií a fotopublikácií so športovou tematikou

  Horizontálny predel obsahu
  2015 - MUDr. Jánovi Drobčovi 2015 - MUDr. Jánovi Drobčovi

  Za osobný prínos v zdravotníctve, za rozvoj medicíny v odbore chirurgia a rozvoj onkochirurgickej starostlivosti v regióne

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Pavlovi a Viere Perašínovcom 2014 - Pavlovi a Viere Perašínovcom

  Od roku 2000 začali prácu s ľuďmi bez domova a v hmotnej núdzi. Zoskupili veriacich i neveriacich v Boha, ľudí z charity a diakonie, Červeného kríža i Komunitného centra a iných. Dlhé roky sa venujú aj štúdiu holokaustu židovského národa počas II. svetovej vojny.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - PhDr. Ľubomírovi Rašimu, PhD. 2014 - PhDr. Ľubomírovi Rašimu, PhD.

  Osobnosť kultúrnej obce a tvorivý činiteľ miestnej kultúry. Spája najrôznejšie umelecké telesá do spoločných projektov ako napr. Requiem, Anašim Veširim, Labyrinthus Saltatio a iné.

  Horizontálny predel obsahu
  2014 - Amafilmu NICOLAUS 2014 - Amafilmu NICOLAUS

  Za 35 rokov Amafilm NICOLAUS nakrútil viac ako 180 filmov a stovky záznamov. Na 76. ročníku svetového festivalu UNICA v Piešťanoch, získal Amafilm NICOLAUS prvú cenu za MOBIL (Ján Kuska, Richard a Jaroslav Chomo) a tretiu cenu za Obraz pre manželku (J. Kuska, Ľuboš Trizna).

  Horizontálny predel obsahu
  2013 - Ivanovi Cibákovi 2013 - Ivanovi Cibákovi

  za úspešnú organizáciu Majstrovstiev sveta juniorov a do 23 rokov a dlhoročnú aktívnu prácu v Kanoe Tatra Klube Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu