Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zariadenia sociálnych služieb

  Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
  Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
   www.ddmlm.sk

   

  Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
  Športová 1190/4, tel. 044/5522052
   www.komunitne-centrum.sk

  Dom s opatrovateľskou službou
  Štefánikova 6, tel. 044/ 5525410
  Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje opatrovateľská služba takému občanovi, ktorému opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť v jeho byte. V dome s opatrovateľskou službou je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu. Bližšie informácie je možné získať na adrese:
  Mestský úrad Lipovský Mikuláš
  Centrum služieb občanom mesta – úsek sociálnej pomoci
  tel.  044 5565172, 044 5565322

  Denné centrá

  V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  V dennom centre sa najmä
  a)poskytuje sociálne poradenstvo,
  b)zabezpečuje záujmová činnosť.
  Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
  Mestský úrad Lipovský Mikuláš
  Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
  tel.  044 5565321

     Zariadenia sociálnych služieb

  Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
  Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
   www.ddmlm.sk

   

  Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
  Športová 1190/4, tel. 044/5522052
   www.komunitne-centrum.sk

  Dom s opatrovateľskou službou
  Štefánikova 6, tel. 044/ 5525410
  Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje opatrovateľská služba takému občanovi, ktorému opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť v jeho byte. V dome s opatrovateľskou službou je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu. Bližšie informácie je možné získať na adrese:
  Mestský úrad Lipovský Mikuláš
  Centrum služieb občanom mesta – úsek sociálnej pomoci
  tel.  044 5565172, 044 5565322

  Denné centrá

  V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  V dennom centre sa najmä
  a)poskytuje sociálne poradenstvo,
  b)zabezpečuje záujmová činnosť.
  Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
  Mestský úrad Lipovský Mikuláš
  Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
  tel.  044 5565321