Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Poskytovanie opatrovateľskej služby

  Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  a)       je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II   podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju   domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

  Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu si občan podá na Mestskom úrade žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
  Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne ½ hod. denne a maximálne 7 a ½ hod. denne v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby. Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách. Úhrada za opatrovateľskú službu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš sa stanovuje podľa aktuálnej výšky príjmu občana. Občan s príjmom do 300 € platí úhradu vo výške 0,85 € za 1 hod., občan s príjmom od 301,00 € do 450,00 € platí 1,35 € za 1 hod. a občan s príjmom viac ako 451,00 € platí úhradu za opatrovateľskú službu vo výške 1,85 € za 1 hod.


  Poskytovanie opatrovateľskej služby

  Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
  a)       je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II   podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju   domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

  Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu si občan podá na Mestskom úrade žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.
  Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne ½ hod. denne a maximálne 7 a ½ hod. denne v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovný pomer. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby. Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách. Úhrada za opatrovateľskú službu pre občanov mesta Liptovský Mikuláš sa stanovuje podľa aktuálnej výšky príjmu občana. Občan s príjmom do 300 € platí úhradu vo výške 0,85 € za 1 hod., občan s príjmom od 301,00 € do 450,00 € platí 1,35 € za 1 hod. a občan s príjmom viac ako 451,00 € platí úhradu za opatrovateľskú službu vo výške 1,85 € za 1 hod.