Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Tlačivá a formuláreSlužby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o určenie, zmenu, súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
10. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .RTF príloha
11. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby   .RTF príloha
12. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
13. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
14. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
15. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
16. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
17. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
18. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
19. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
20. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
21. žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením   .RTF príloha
22. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
23. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
24. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
25. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
26. Žiadosť -povolenie rekl. zariadení   .RTF príloha
27. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
28. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
29. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
30. Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie   .RTF príloha
31. Žiadosť o dotáciu   .RTF príloha
32. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
33. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
34. Žiadosť o odpis z registra trestov
35. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
36. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
37. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
38. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
39. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
40. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .RTF príloha
41. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
42. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
43. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
44. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
45. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
46. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
47. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
48. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
49. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu
50. Žiadosť o uzavretrie manželstva
51. Žiadosť o výpis z registra trestov
52. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
53. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
54. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
55. Žiadosť o vyvlastnenie
56. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
57. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
58. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
59. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
60. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
61. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
64. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
65. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
67. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
69. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
70. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
71. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
72. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
73. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
74. Čestné vyhlásenie FO
75. Čestné vyhlásenie nájomcov
76. Čestné vyhlásenie PO
77. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   .DOC príloha
82. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .RTF príloha
83. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .RTF príloha
84. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
85. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
86. Nahlásenie čiernej skládky
87. Odhlasovací lístok - vzor
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby   .RTF príloha
93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .RTF príloha
94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .RTF príloha
95. ohlásenie udržiavacích prác   .RTF príloha
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
98. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
99. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
100. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
101. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
104. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
105. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
106. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
111. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
112. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
113. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
114. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
115. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
116. oznámenie o zrušení prevádzkarne
117. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
120. Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie
121. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
122. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
129. Priznanie k dani za psa
130. Priznanie k dani za ubytovanie
131. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
132. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
134. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
135. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
137. Zápis o úmrtí
138. Zápis o narodení
139. Zápis o uzavretí manželstva
140. Zápisný lístok - detské jasle
141. zrušenie trvalého pobytu

Tlačivá a formuláre


Služby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o určenie, zmenu, súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
10. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .RTF príloha
11. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby   .RTF príloha
12. Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
13. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
14. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
15. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
16. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
17. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
18. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
19. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
20. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
21. žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením   .RTF príloha
22. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
23. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
24. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
25. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
26. Žiadosť -povolenie rekl. zariadení   .RTF príloha
27. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
28. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
29. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
30. Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie   .RTF príloha
31. Žiadosť o dotáciu   .RTF príloha
32. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
33. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
34. Žiadosť o odpis z registra trestov
35. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
36. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
37. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
38. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
39. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
40. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .RTF príloha
41. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
42. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
43. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
44. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
45. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
46. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
47. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
48. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
49. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu
50. Žiadosť o uzavretrie manželstva
51. Žiadosť o výpis z registra trestov
52. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
53. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
54. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
55. Žiadosť o vyvlastnenie
56. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
57. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
58. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
59. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
60. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
61. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
64. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
65. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
67. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
69. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
70. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
71. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
72. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
73. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
74. Čestné vyhlásenie FO
75. Čestné vyhlásenie nájomcov
76. Čestné vyhlásenie PO
77. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby   .DOC príloha
82. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .RTF príloha
83. návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .RTF príloha
84. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
85. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
86. Nahlásenie čiernej skládky
87. Odhlasovací lístok - vzor
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby   .RTF príloha
93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .RTF príloha
94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .RTF príloha
95. ohlásenie udržiavacích prác   .RTF príloha
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
98. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
99. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
100. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
101. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
104. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
105. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
106. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
111. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
112. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
113. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
114. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
115. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
116. oznámenie o zrušení prevádzkarne
117. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
120. Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie
121. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
122. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
129. Priznanie k dani za psa
130. Priznanie k dani za ubytovanie
131. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
132. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
134. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
135. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
137. Zápis o úmrtí
138. Zápis o narodení
139. Zápis o uzavretí manželstva
140. Zápisný lístok - detské jasle
141. zrušenie trvalého pobytu