Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Tlačivá a formuláre  Služby a tlačivá
  1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
  2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  6. Žiadosť FO - uzávierka MK
  7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
  9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
  11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
  14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
  16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
  20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
  21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
  22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
  24. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
  25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
  26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
  27. Žiadosť o odpis z registra trestov
  28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS   .RTF príloha
  29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti   .DOC príloha
  31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
  32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
  33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni   .DOC príloha
  34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
  35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
  37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
  40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha
  41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
  42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .DOC príloha
  43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
  44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
  46. Žiadosť o výpis z registra trestov
  47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
  49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .DOC príloha
  50. Žiadosť o vyvlastnenie
  51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby   .DOC príloha
  54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  55. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  56. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  57. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  60. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  61. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  62. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  63. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
  64. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2   .DOC príloha
  65. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
  66. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
  67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
  69. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  70. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
  71. Čestné vyhlásenie FO
  72. Čestné vyhlásenie PO
  73. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  74. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
  75. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí   .DOC príloha
  76. Hlásenie o sťahovaní - vzor
  77. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  78. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
  79. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
  80. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
  81. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby   .DOC príloha
  82. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
  83. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  84. Nahlásenie čiernej skládky
  85. Odhlasovací lístok - vzor
  86. Odhlasovací lístok - vzor
  87. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  88. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
  89. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  90. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
  91. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby   .DOC príloha
  92. Ohlásenie reklamnej stavby   .DOC príloha
  93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
  94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
  95. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
  96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  97. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  98. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
  99. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  100. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  101. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
  102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
  103. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  104. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
  105. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
  107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
  109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  110. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
  111. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
  112. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
  113. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
  114. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  115. oznámenie o zrušení prevádzkarne
  116. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  117. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  119. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
  120. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
  121. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
  122. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
  124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
  125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
  126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  129. Priznanie k dani za psa
  130. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  131. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
  132. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
  133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  134. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
  135. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
  136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  137. Zápis o úmrtí
  138. Zápis o narodení
  139. Zápis o uzavretí manželstva
  140. Zápisný lístok - detské jasle

  Tlačivá a formuláre


  Služby a tlačivá
  1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
  2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  6. Žiadosť FO - uzávierka MK
  7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
  9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
  11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
  14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
  16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
  17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
  20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
  21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
  22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
  24. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
  25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
  26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
  27. Žiadosť o odpis z registra trestov
  28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS   .RTF príloha
  29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti   .DOC príloha
  31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
  32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
  33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni   .DOC príloha
  34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
  35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
  37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
  40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .DOC príloha
  41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
  42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .DOC príloha
  43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
  44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
  46. Žiadosť o výpis z registra trestov
  47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
  49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .DOC príloha
  50. Žiadosť o vyvlastnenie
  51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
  53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby   .DOC príloha
  54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
  55. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  56. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  57. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  60. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  61. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  62. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  63. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
  64. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2   .DOC príloha
  65. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
  66. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
  67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
  69. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  70. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
  71. Čestné vyhlásenie FO
  72. Čestné vyhlásenie PO
  73. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
  74. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
  75. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí   .DOC príloha
  76. Hlásenie o sťahovaní - vzor
  77. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  78. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
  79. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
  80. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
  81. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby   .DOC príloha
  82. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
  83. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  84. Nahlásenie čiernej skládky
  85. Odhlasovací lístok - vzor
  86. Odhlasovací lístok - vzor
  87. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  88. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
  89. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  90. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
  91. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby   .DOC príloha
  92. Ohlásenie reklamnej stavby   .DOC príloha
  93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
  94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
  95. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
  96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  97. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  98. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
  99. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  100. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  101. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
  102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
  103. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  104. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
  105. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
  107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
  109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
  110. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
  111. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
  112. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
  113. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
  114. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  115. oznámenie o zrušení prevádzkarne
  116. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  117. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  119. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
  120. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
  121. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
  122. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
  124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
  125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
  126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  129. Priznanie k dani za psa
  130. Priznanie k dani za ubytovanie   .DOC príloha
  131. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
  132. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
  133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  134. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
  135. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
  136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  137. Zápis o úmrtí
  138. Zápis o narodení
  139. Zápis o uzavretí manželstva
  140. Zápisný lístok - detské jasle