Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Tlačivá a formuláreSlužby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
18. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
19. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
20. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
21. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
22. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
23. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
24. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
25. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
26. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
27. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
28. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
29. Žiadosť o odpis z registra trestov
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
32. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
33. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
34. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
35. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
36. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
37. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
39. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
40. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
41. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
42. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
43. Žiadosť o reklamné, informačné a propagačné zariadenie   .DOC príloha
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
47. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
48. Žiadosť o uzavretrie manželstva
49. Žiadosť o výpis z registra trestov
50. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
51. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
52. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
53. Žiadosť o vyvlastnenie
54. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
56. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
57. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
58. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
59. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
60. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
61. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
64. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
67. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
69. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
70. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
71. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
72. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie nájomcov
75. Čestné vyhlásenie PO
76. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
77. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
82. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
83. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
84. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
85. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
86. Nahlásenie čiernej skládky
87. Odhlasovací lístok - vzor
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
95. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
97. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
98. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
99. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
101. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
103. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
104. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
105. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
111. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
112. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
113. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
114. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
115. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
116. oznámenie o zrušení prevádzkarne
117. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
120. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
121. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
122. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
129. Priznanie k dani za psa
130. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
131. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
132. Súhlas so spracovaním osobných údajov
133. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
134. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
135. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
136. Zápis o úmrtí
137. Zápis o narodení
138. Zápis o uzavretí manželstva
139. Zápisný lístok - detské jasle
140. zrušenie trvalého pobytu

Tlačivá a formuláre


Služby a tlačivá
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu   .RTF príloha
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia   .DOC príloha
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. Žiadosť PO, živnostníci – umiestnenie informačného stánku
18. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
19. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
20. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
21. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
22. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP   .RTF príloha
23. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
24. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
25. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby   .DOC príloha
26. Žiadosť o dotáciu   .DOC príloha
27. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
28. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
29. Žiadosť o odpis z registra trestov
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu.
32. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti
33. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka   .RTF príloha
34. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
35. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby   .DOC príloha
36. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby
37. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
39. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
40. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
41. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením   .DOC príloha
42. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu   .RTF príloha
43. Žiadosť o reklamné, informačné a propagačné zariadenie   .DOC príloha
44. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov   .RTF príloha
45. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš   .RTF príloha
46. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu   .DOC príloha
47. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
48. Žiadosť o uzavretrie manželstva
49. Žiadosť o výpis z registra trestov
50. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
51. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
52. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu   .RTF príloha
53. Žiadosť o vyvlastnenie
54. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
55. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby   .RTF príloha
56. Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
57. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla   .DOC príloha
58. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
59. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
60. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
61. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
62. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
63. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
64. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
65. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
66. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
67. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
68. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
69. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
70. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
71. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
72. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie nájomcov
75. Čestné vyhlásenie PO
76. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
77. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie   .DOC príloha
78. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí
79. Hlásenie o sťahovaní - vzor
80. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
81. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby   .DOC príloha
82. Návrh na vydanie územného rozhodnutia   .DOC príloha
83. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia   .DOC príloha
84. Návrh na vyvlastnenie   .RTF príloha
85. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
86. Nahlásenie čiernej skládky
87. Odhlasovací lístok - vzor
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby   .DOC príloha
93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác   .DOC príloha
94. ohlásenie stavebných úprav bytu   .DOC príloha
95. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
97. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
98. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
99. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
101. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
103. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
104. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
105. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska   .DOC príloha
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
110. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
111. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
112. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
113. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
114. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
115. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
116. oznámenie o zrušení prevádzkarne
117. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
120. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad   .DOC príloha
121. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)   .RTF príloha
122. Oznamovacia povinnosť športového podujatia   .RTF príloha
123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu   .RTF príloha
125. Prihláška dieťaťa do materskej školy   .RTF príloha
126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
129. Priznanie k dani za psa
130. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
131. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
132. Súhlas so spracovaním osobných údajov
133. Správa o realizácii podujatia   .RTF príloha
134. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru   .XLS príloha
135. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
136. Zápis o úmrtí
137. Zápis o narodení
138. Zápis o uzavretí manželstva
139. Zápisný lístok - detské jasle
140. zrušenie trvalého pobytu