Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  14.12.2017 XXXIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.15 Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do mater- skej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do mater- skej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Prizvaný: zástupca Slov. speleologickej spoločnosti L. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN Ing. Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.05 Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 príloha: Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 11.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 – 202 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 – 202 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Prizvaní: gestori programov
  Výsledky hlasovania
  13. 12.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.20 – 13.20 )
  14. 12.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.30 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.50 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. príloha: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. Predkladá: Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Prizvaný: Ing. Mikušiak, prezident MFK Tatran Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  18. 14.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.40 Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11 príloha: Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.50 Správa o výsledku kontroly:
  A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Základná umelecká škola J. L. Bellu, ul. M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
  B.Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
  príloha: Správa o výsledku kontroly: <br /> A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Základná umelecká škola J. L. Bellu, ul. M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš <br />B.Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.00 Interpelácie poslancov
  22. 15.20 Informácie
  23. 15.30 Záver
           
  16.11.2017 XXXVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017 doc. Mgr. Hučík, PhD., vedúci odbor školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017 príloha: Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017 PhDr. Raši, PhD., predseda OŠR
  Výsledky hlasovania
  6. 10.40 Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva – Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 príloha: Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva – Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 10.55 Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 11.05 Schválenie Kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006 príloha: Schválenie Kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006 Mgr. Hric, riaditeľ MJK
  Výsledky hlasovania
  9. 11.15 Návrh VZN č. .../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN č. .../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.30 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.09.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.05.2016 príloha: Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.09.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.05.2016 Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA 12,00 – 13,00
  12. 13.00 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.15 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.30 Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018 príloha: Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.40 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 13.50 Interpelácie poslancov
  17. 14.10 Informácie
  18. 14.20 Záver
           
  23.10.2017 XXXVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.30 Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovanie jej úhrady príloha: Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovanie jej úhrady Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš príloha: Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Zmluva o poskytovaní služieb – Prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. príloha: Zmluva o poskytovaní služieb – Prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.20 Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely príloha: Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely Mgr. Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Interpelácie poslancov
  9. 16.50 Informácie
  10. 17.00 Záver
           
  21.09.2017 XXXVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2017 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.20 Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia príloha: Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia Mgr. Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 11.40 Návrh na zapožičanie čestného názvu školy „Základná škola Miloša Janošku“ príloha: Návrh na zapožičanie čestného názvu školy „Základná škola Miloša Janošku“ doc. Mgr. Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.50 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Verejnoprospešné služby k 30.06.2017 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Verejnoprospešné služby k 30.06.2017 Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  10. 12.00 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Informačné centrum mesta k 30.06.2017 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Informačné centrum mesta k 30.06.2017 Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  11. 12.10 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2016 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2016 Ing. Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  12. 13.10 Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2017 príloha: Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2017 Ing. Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.50 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  Liptovský Mikuláš v platnom znení Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.50 Správy o výsledku kontroly:1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2 Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 príloha: Správy o výsledku kontroly:1.	Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2 Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.20 Informácie
  20. 15.00 Interpelácie poslancov
  21. 15.20 Informácie
  22. 15.30 Záver
           
  17.08.2017 XXXV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz príloha: Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Lipt. Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Lipt. Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.10 VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.20 VZN č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN príloha: VZN č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN Ing. Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.30 Interpelácie poslancov
  12. 16.50 Informácie
  13. 17.00 Záver
           
  22.06.2017 XXXIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Personálne otázky : Návrh na udelenie ocenenia príloha: Personálne otázky : Návrh na udelenie ocenenia Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 11.20 Správa o výsledku kontroly: 1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zák. príloha: Správa o výsledku kontroly: 1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zák. PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 11.30 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom schváleným v rozpočte mesta na rok 2017 príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom schváleným v rozpočte mesta na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ formou blankozmenky príloha: Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ formou blankozmenky Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 12.00 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 12.10 Návrh zmeny Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh zmeny Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 12.20 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť za rok 2016 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť za rok 2016 Ing. Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  ( P R E S T Á V K A 12.30 – 13.30 )
  15. 13.30 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5 príloha: Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5 Ing. arch. Bachtíková, hlavná architektka mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2016 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2016 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.00 VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.20 Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok príloha: Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok Mgr. Bániková, sociálny manažér pre MRK
  Výsledky hlasovania
  21. 14.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 15.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  23. 15.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Lipt.Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Lipt.Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 15.30 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  26. 15.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku, B Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016 príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku,  B Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  27. 15.50 Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 16.00 Interpelácie poslancov
  29. 16.20 Informácie
  30. 16.30 Záver
           
  16.05.2017 XXXIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Personálne otázky : Návrh na zmenu uznesenia č. 144/2015 z 10.12.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu uznesenia č. 144/2015 z 10.12.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. príloha: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.40 Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10 príloha: Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.50 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Interpelácie poslancov
  10. 16.20 Informácie
  11. 16.30 Záver
           
  13.04.2017 XXXII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.00 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  8. 11.20 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 11.50 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Verejnoprospešné služby Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  10. 12.10 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Informačné centrum Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.20 – 13.20 )
  11. 13.20 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 13.40 Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2017 príloha: Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2017 Ing. Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 14.10 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.30 Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ príloha: Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ Ing. arch. Bachtíková, hlavná architektka mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 14.40 Správa o výsledku kontroly – Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia príloha: Správa o výsledku kontroly – Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  17. 15.00 Interpelácie poslancov
  18. 15.20 Informácie
  19. 15.30 Záver
           
  24.03.2017 XXXI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 14.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 14.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 14.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 14.20 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 14.40 Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách príloha: Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách Mgr. Hric, riaditeľ MJK Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  6. 15.00 Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení - príloha: Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení - Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.20 Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Géci, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.40 Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran príloha: Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Interpelácie poslancov
  10. 16.20 Informácie
  11. 16.30 Záver
           
  16.02.2017 XXX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.25 Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021 príloha: Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021 PhDr. Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.30 Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.10 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.30 Správa o výsledku kontroly: Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013-2014 príloha: Správa o výsledku kontroly: Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013-2014 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 12.00 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 12.10 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016 JUDr. Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  14. 12.30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 - 13.30 )
  15. 13.30 Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018 Doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.50 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.20 Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 vykonanej NKÚ príloha: Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 vykonanej NKÚ Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Interpelácie poslancov
  21. 15.00 Informácie
  22. 15.10 Záver
           
           

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  14.12.2017 XXXIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš“ in memoriam Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.15 Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na zmenu uznesenia č. 2/2015 zo dňa 7. januára 2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do mater- skej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do mater- skej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení
  Výsledky hlasovania
  7. 10.40 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018 doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva MsÚ
  Prizvaní: riaditelia škôl a školských zariadení
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš PhDr. Guráňová, vedúca oddelenia mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Prizvaný: zástupca Slov. speleologickej spoločnosti L. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  9. 11.00 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN Ing. Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.05 Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 príloha: Plán rekonštrukcií miestnych komunikácií na roky 2018 – 2023 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 11.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 – 202 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018 a roky 2019 – 202 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Prizvaní: gestori programov
  Výsledky hlasovania
  13. 12.00 Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 príloha: Návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.20 – 13.20 )
  14. 12.10 Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 príloha: Návrh rozpočtu Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš – príspevkovej organizácie na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  15. 13.20 Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.30 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.50 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. príloha: Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestské športové zariadenia, s.r.o. Predkladá: Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Prizvaný: Ing. Mikušiak, prezident MFK Tatran Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  18. 14.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.40 Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11 príloha: Dodatok č. 12 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 11 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.50 Správa o výsledku kontroly:
  A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Základná umelecká škola J. L. Bellu, ul. M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš
  B.Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš
  príloha: Správa o výsledku kontroly: <br /> A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Základná umelecká škola J. L. Bellu, ul. M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš <br />B.Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte: Mestský úrad, Mestská polícia, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.00 Interpelácie poslancov
  22. 15.20 Informácie
  23. 15.30 Záver
           
  16.11.2017 XXXVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2016/2017 doc. Mgr. Hučík, PhD., vedúci odbor školstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.30 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017 príloha: Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2016/2017 PhDr. Raši, PhD., predseda OŠR
  Výsledky hlasovania
  6. 10.40 Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva – Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 príloha: Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva – Návrh na zmenu uznesenia č. 109/2014 z 19.12.2014 Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 10.55 Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na udelenie ocenenia Cena mesta Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 11.05 Schválenie Kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006 príloha: Schválenie Kroniky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 a dodatočne zostavených kroník za roky 2005 a 2006 Mgr. Hric, riaditeľ MJK
  Výsledky hlasovania
  9. 11.15 Návrh VZN č. .../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN č. .../2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.30 Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.09.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.05.2016 príloha: Návrh na zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 76/2013 zo dňa 19.09.2013 a č. 59/2016 zo dňa 12.05.2016 Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA 12,00 – 13,00
  12. 13.00 Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 príloha: Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.15 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.30 Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018 príloha: Plán a predbežný program zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2018 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 13.40 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2018 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 13.50 Interpelácie poslancov
  17. 14.10 Informácie
  18. 14.20 Záver
           
  23.10.2017 XXXVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.30 Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovanie jej úhrady príloha: Informácia o uložení pokuty Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš za nedodržanie technických parametrov pri realizácii stavby „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Poruba – Zakrytie a rekultivácia“ a financovanie jej úhrady Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš príloha: Zabezpečenie prípravy a priebehu verejného obstarávania na dopravcu mestskej autobusovej dopravy Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Zmluva o poskytovaní služieb – Prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. príloha: Zmluva o poskytovaní služieb – Prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov so spoločnosťou ECO DOG TOILET GROUP s.r.o. Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.20 Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely príloha: Návrh na súhlas mesta Liptovský Mikuláš s prenájmom priestorov v objekte administratívna budova súp. č. 843 pre vzdelávacie účely Mgr. Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Interpelácie poslancov
  9. 16.50 Informácie
  10. 17.00 Záver
           
  21.09.2017 XXXVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2017 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.06.2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.20 Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia príloha: Analýza súčasného stavu stravovania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš a návrh jeho riešenia Mgr. Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 11.40 Návrh na zapožičanie čestného názvu školy „Základná škola Miloša Janošku“ príloha: Návrh na zapožičanie čestného názvu školy „Základná škola Miloša Janošku“ doc. Mgr. Hučík, PhD., vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.50 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Verejnoprospešné služby k 30.06.2017 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Verejnoprospešné služby k 30.06.2017 Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  10. 12.00 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Informačné centrum mesta k 30.06.2017 príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Liptovský Mikuláš – Informačné centrum mesta k 30.06.2017 Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  11. 12.10 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2016 príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť, za rok 2016 Ing. Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 – 13.30 )
  12. 13.10 Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2017 príloha: Správa o plnení investičných akcií k 30.06.2017 Ing. Berník, vedúci odboru výstavby MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 13.50 Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh na uznesenie na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne nariadeniu mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta  Liptovský Mikuláš v platnom znení Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 14.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 2. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.40 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.50 Správy o výsledku kontroly:1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2 Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 príloha: Správy o výsledku kontroly:1.	Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017, 2 Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  21. 15.20 Informácie
  20. 15.00 Interpelácie poslancov
  21. 15.20 Informácie
  22. 15.30 Záver
           
  17.08.2017 XXXV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz príloha: Zrušenie drobnej prevádzkarne Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, zapísanej v obchodnom registri a jej výmaz Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Vlčková, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Lipt. Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 príloha: Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Lipt. Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.00 Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Aktualizovaný návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.10 VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.20 VZN č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN príloha: VZN č. .../2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN Ing. Makovická, vedúca oddelenia daní a poplatkov MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.30 Interpelácie poslancov
  12. 16.50 Informácie
  13. 17.00 Záver
           
  22.06.2017 XXXIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Personálne otázky : Návrh na udelenie ocenenia príloha: Personálne otázky : Návrh na udelenie ocenenia Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.30 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 11.20 Správa o výsledku kontroly: 1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zák. príloha: Správa o výsledku kontroly: 1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta podľa Zák. č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 2. Preverenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa cit. zák. PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 11.30 Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom schváleným v rozpočte mesta na rok 2017 príloha: Návrh na schválenie podmienok a financujúcej banky k úverom schváleným v rozpočte mesta na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.40 Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ formou blankozmenky príloha: Návrh na schválenie zabezpečenia prípadnej budúcej pohľadávky k projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“ formou blankozmenky Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 12.00 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí Inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 12.10 Návrh zmeny Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh zmeny Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 12.20 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť za rok 2016 príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť za rok 2016 Ing. Bonko, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  ( P R E S T Á V K A 12.30 – 13.30 )
  15. 13.30 Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5 príloha: Územný plán mesta Liptovský Mikuláš – Zmeny a doplnky č. 5 Ing. arch. Bachtíková, hlavná architektka mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2016 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta za rok 2016 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 14.00 VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: VZN č. .../2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.10 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.20 Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Správa o stavebnotechnickom stave miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok príloha: Návrh na založenie a členstvo mesta Liptovský Mikuláš v občianskom združení Mikulášsky okrášľovací spolok Mgr. Bániková, sociálny manažér pre MRK
  Výsledky hlasovania
  21. 14.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  22. 15.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  23. 15.10 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Lipt.Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Lipt.Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014–2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  24. 15.20 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projektového manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  25. 15.30 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na II. polrok 2017 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  26. 15.40 Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku, B Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016 príloha: Správy o výsledku kontroly: A. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku,  B Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR v meste Liptovský Mikuláš v roku 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  27. 15.50 Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  28. 16.00 Interpelácie poslancov
  29. 16.20 Informácie
  30. 16.30 Záver
           
  16.05.2017 XXXIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Personálne otázky : Návrh na zmenu uznesenia č. 144/2015 z 10.12.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu uznesenia č. 144/2015 z 10.12.2015 „Personálne otázky: Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách s účasťou mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. príloha: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.40 Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10 príloha: Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 10 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.50 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Interpelácie poslancov
  10. 16.20 Informácie
  11. 16.30 Záver
           
  13.04.2017 XXXII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 10.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 11.00 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2016 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 11.10 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  8. 11.20 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 p. Okolicsányiová, vedúca odboru finančného MsÚ
  9. 11.50 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Verejnoprospešné služby Ing. Grešo, riaditeľ VPS
  Výsledky hlasovania
  10. 12.10 Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2016 – Informačné centrum Bc. Piatková, riaditeľka IC
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.20 – 13.20 )
  11. 13.20 Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016 príloha: Informácia o plnení zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a ARRIVA LIORBUS, a.s. za rok 2016 Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 13.40 Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2017 príloha: Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2017 Ing. Višňovská, vedúca oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 13.50 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v základných školách mesta Liptovský Mikuláš, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 14.10 Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016 príloha: Informatívna správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 – 2022 s výhľadom do roku 2030, za rok 2016 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 14.30 Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ príloha: Zadanie „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ Ing. arch. Bachtíková, hlavná architektka mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 14.40 Správa o výsledku kontroly – Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia príloha: Správa o výsledku kontroly – Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám na rok 2014 – protipovodňové opatrenia PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  17. 15.00 Interpelácie poslancov
  18. 15.20 Informácie
  19. 15.30 Záver
           
  24.03.2017 XXXI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 14.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 14.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 14.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 14.20 Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 príloha: Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve č. 59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 14.40 Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách príloha: Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách Mgr. Hric, riaditeľ MJK Lipt. Mikuláš
  Výsledky hlasovania
  6. 15.00 Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení - príloha: Návrh na schválenie účasti mesta Liptovský Mikuláš v združení - Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.20 Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh „Pravidiel participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Géci, poslanec MsZ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.40 Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran príloha: Investovanie do modernizácie futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš v lokalite k.ú. Okoličné – Podbreziny na základe ponuky dotácie od SFZ a finančného príspevku od MFK Tatran Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Interpelácie poslancov
  10. 16.20 Informácie
  11. 16.30 Záver
           
  16.02.2017 XXX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 10.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 10.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 10.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 10.15 Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 10.20 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 10.25 Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021 príloha: Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie r. 2017 – 2021 PhDr. Almanová, vedúca odboru vnútornej správy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 10.30 Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení príloha: Návrh Dodatku č. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v platnom znení Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 10.50 Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh Dodatku č. 3 k Štatútu mesta Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca odboru právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 11.10 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta Mgr. Iľanovská, vedúca právneho odboru MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 11.30 Správa o výsledku kontroly: Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013-2014 príloha: Správa o výsledku kontroly: Preskúmanie procesu zákonnosti postupu predčasného uzatvorenia skládky TKO vo Veternej Porube v rokoch 2013-2014 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  11. 11.50 Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Správa o výsledku kontroly: Kontrola transferov poskytnutých Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš na rok 2014 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 12.00 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za rok 2016 PhDr. Fiedor, hlavný kontrolór mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 12.10 Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2016 JUDr. Jančuška, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  14. 12.30 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku Ing. Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 12.30 - 13.30 )
  15. 13.30 Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 príloha: Návrh na schválenie Dohody vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 Ing. Kormaníková, vedúca oddelenia projekt. manažmentu MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 13.40 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – zaradenie Špeciálnej materskej školy ako súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J. Rumana 6, Liptovský Mikuláš od 1.9.2018 Doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 13.50 Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách príloha: Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011/VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách Doc. Mgr. Hučík, vedúci odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 14.00 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2017 Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 14.20 Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 vykonanej NKÚ príloha: Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej v meste Liptovský Mikuláš v čase od 10.8.2016 do 1.12.2016 vykonanej NKÚ Ing. Gutraiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 14.40 Interpelácie poslancov
  21. 15.00 Informácie
  22. 15.10 Záver