Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Uznesenia  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' AND PARAMETER1 LIKE '%2018%' AND PARAMETER2 LIKE '%Platné%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  106/2018 Dodatok č. 14 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 13

  Horizontálny predel obsahu
  105/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  104/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia povinností pri výkone určených pracovných činností a dodržiavanie pracovnej doby aktivačných pracovníkov

  Horizontálny predel obsahu
  103/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  101/2018 Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu

  Horizontálny predel obsahu
  100/2018 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Kontrola efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš v čase od 23. 8. 2018 do 12. 10. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  97/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

  Horizontálny predel obsahu
  96/2018 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2017/2018

  Horizontálny predel obsahu
  95/2018 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  94/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2017/2018

  Horizontálny predel obsahu
  87/2018 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

  Horizontálny predel obsahu
  86/2018 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od poslednej kontroly v mestskej rade dňa 06.09.2018 zročných k termínu 30.11.2018

  Horizontálny predel obsahu
  85/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014 a 2015 pre 47 bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul. Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  84/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2018 a predpoklad k 31. 12. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  82/2018 Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov

  Horizontálny predel obsahu
  83/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  81/2018 Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

  Horizontálny predel obsahu
  80/2018 Správa o výsledku kontroly:Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

  Horizontálny predel obsahu
  79/2018 Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018

  Horizontálny predel obsahu
  78/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

  Horizontálny predel obsahu

  Uznesenia


  Ročník:
  Stav:
  SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '27' AND PARAMETER1 LIKE '%2018%' AND PARAMETER2 LIKE '%Platné%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
  106/2018 Dodatok č. 14 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení dodatkov č. 1 – 13

  Horizontálny predel obsahu
  105/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku: Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  104/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia povinností pri výkone určených pracovných činností a dodržiavanie pracovnej doby aktivačných pracovníkov

  Horizontálny predel obsahu
  103/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2019

  Horizontálny predel obsahu
  101/2018 Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu

  Horizontálny predel obsahu
  100/2018 Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR: „Kontrola efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš v čase od 23. 8. 2018 do 12. 10. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  97/2018 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

  Horizontálny predel obsahu
  96/2018 Správa o činnosti obecnej školskej rady za školský rok 2017/2018

  Horizontálny predel obsahu
  95/2018 Návrh na zmenu zriaďovacej listiny základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Horizontálny predel obsahu
  94/2018 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2017/2018

  Horizontálny predel obsahu
  87/2018 Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“

  Horizontálny predel obsahu
  86/2018 Organizačné otázky: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva od poslednej kontroly v mestskej rade dňa 06.09.2018 zročných k termínu 30.11.2018

  Horizontálny predel obsahu
  85/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014 a 2015 pre 47 bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul. Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom Mikuláši

  Horizontálny predel obsahu
  84/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola stavu vývoja dlhu podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. k 30. 06. 2018 a predpoklad k 31. 12. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  82/2018 Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu, voľba jej predsedu a členov

  Horizontálny predel obsahu
  83/2018 Správa o výsledku kontroly: Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018

  Horizontálny predel obsahu
  81/2018 Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

  Horizontálny predel obsahu
  80/2018 Správa o výsledku kontroly:Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

  Horizontálny predel obsahu
  79/2018 Správa o plnení rozvojových akcií za roky 2015 – 2018

  Horizontálny predel obsahu
  78/2018 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018

  Horizontálny predel obsahu