Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Všeobecne záväzné nariadeniaRočník:
Typ nariadenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' AND PARAMETER1 LIKE '%2017%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
13/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
12/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017
Úplné znenie

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice

Horizontálny predel obsahu
11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017
Úplné znenie

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018

Horizontálny predel obsahu
10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017
Úplné znenie

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Horizontálny predel obsahu
9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017
Úplné znenie

o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
8/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017
Novelizácie

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017
Novelizácie

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
6/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
5/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
Novelizácie

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta LM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s KO a DSO v znení VZN č. 18/2016/VZN

Horizontálny predel obsahu
4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu
3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
Novelizácie

Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 10/2017
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2011/VZN o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Horizontálny predel obsahu
1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia


Ročník:
Typ nariadenia:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '8' AND PARAMETER1 LIKE '%2017%' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
13/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
12/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017
Úplné znenie

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice

Horizontálny predel obsahu
11/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017
Úplné znenie

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018

Horizontálny predel obsahu
10/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017
Úplné znenie

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Horizontálny predel obsahu
9/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017
Úplné znenie

o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
8/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017
Novelizácie

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
7/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017
Novelizácie

o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta LM č. 9/2008/VZN v znení neskorších zmien a doplnkov

Horizontálny predel obsahu
6/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014/VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
5/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017
Novelizácie

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území mesta LM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s KO a DSO v znení VZN č. 18/2016/VZN

Horizontálny predel obsahu
4/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu
3/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
Novelizácie

Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení

Horizontálny predel obsahu
2/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
Zrušené

ZRUŠENÉ VZN č. 10/2017
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 8/2011/VZN o určení výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

Horizontálny predel obsahu
1/2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017
Novelizácie

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku

Horizontálny predel obsahu