Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaVerejná vyhláška
13.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.04.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Prístavby, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v. z. Inžiniering Neumann, s. r. o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Pozvánka na verejné zvažovanie predložených projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír Herceg nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je STRATEGIC SERVICES, s. r. o., Miletičová 23, 821 Bratislava, IČO 31 380 883, v z. REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie vodoprávneho konania.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou oznamuje o začatí vodoprávneho konania na stavbu "RODINNÉ DOMY - NOVÁ PALÚDZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján Baláž, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Michal Púčik, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Lucia Púčiková, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dolný Kubín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Žilina zverejňuje rozhodnutie, kde schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36669105.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Žilina, zverejňuje rozhodnutie kde podľa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavby: "Autoumyváreň - protihluková stena " v k. ú. Liptovská Ondrašová, v priebehu odvolacieho konania zastavuje.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 25.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 25.4.2018
05.04.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 25.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Nábrežie 4. apríla - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 3.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 3.5.2018
04.04.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Žiarska - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018
28.03.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 27.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Brezová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018
28.03.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 24.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 10:45 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Morušová, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
26.03.2018 - Úradná tabuľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 9.4. - 22.4.2018 v okrese Liptovský Mikuláš bude vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že navrhovateľ Krivoš a spol., ul. S.B. Hroboňa 173/17, 031 05 LM v zastúpení RTC plus, s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 LM IČO: 44512 104, podal návrh na rozhodnutie stavby "IBV Horička - Liptovská Ondrašová" v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
20.02.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Verejná vyhláška
13.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania o umiestnení stavby "Bytový dom LAVENDER" v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je LAVENDER JASNÁ s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO 50 786 105 v z. REAL Inginiering, s. r. o., ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.04.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vydáva stavebné povolenie na stavbu "Rekreačný dom" v k. ú. Benice, ktorej stavebníkom je Ing. Ján Vyšný, Andická 35/14, 031 01 Liptovský Mikuláš a Ivana Feketíková, č. 313, 032 12 Dúbrava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu "Prístavby, nadstavba a stavebné úpravy objektu Zdravotné stredisko a lekáreň - Bytový dom Hurbanova" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o., Hurbanova č. 862, 031 01 Liptovský Mikuláš v. z. Inžiniering Neumann, s. r. o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 465 236 56.

Horizontálny predel obsahu
Pozvánka
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Pozvánka na verejné zvažovanie predložených projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2018.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír Herceg nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.04.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je STRATEGIC SERVICES, s. r. o., Miletičová 23, 821 Bratislava, IČO 31 380 883, v z. REAL Inginiering, s. r. o., so sídlom ul. 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje začatie vodoprávneho konania.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou oznamuje o začatí vodoprávneho konania na stavbu "RODINNÉ DOMY - NOVÁ PALÚDZKA - I. ETAPA - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia".

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ján Baláž, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Michal Púčik, nar. 1987, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Žilina.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Lucia Púčiková, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dolný Kubín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Žilina zverejňuje rozhodnutie, kde schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Liptovský Mikuláš 1 vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a. s., Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36669105.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.04.2018 - Úradná tabuľa

Okresný úrad Žilina, zverejňuje rozhodnutie kde podľa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavby: "Autoumyváreň - protihluková stena " v k. ú. Liptovská Ondrašová, v priebehu odvolacieho konania zastavuje.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 25.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 25.4.2018
05.04.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 25.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Nábrežie - Vrbica (Ul. Nábrežie 4. apríla - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 3.5.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 3.5.2018
04.04.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 3.5.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Žiarska - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 27.4.2018
28.03.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 27.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Brezová - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektrickej energie - 24.4.2018
28.03.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina oznamuje, že dňa 24.4.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 10:45 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Podbreziny (Ul. Hrušková, Morušová, Pod slivkou - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznam
26.03.2018 - Úradná tabuľa

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 9.4. - 22.4.2018 v okrese Liptovský Mikuláš bude vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
01.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš, zastúpené Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že navrhovateľ Krivoš a spol., ul. S.B. Hroboňa 173/17, 031 05 LM v zastúpení RTC plus, s.r.o., Nábr. J. Kráľa 4359, 031 01 LM IČO: 44512 104, podal návrh na rozhodnutie stavby "IBV Horička - Liptovská Ondrašová" v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
20.02.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky na predaj nehnuteľnosti - a.)pozemok parc. č. KN-C 740/14 orná pôda o výmere 10 000 m2 b.) pozemok parc. č. KN-C 740/15 orná pôda o výmere 8 000 m2 v k. ú. Okoličné (Ul. Okoličianska), Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu