Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Služby občanom podľa oddelení MsÚ
Vyberte si oddelenie:

Oddelenie marketingu a podnikania

Oddelenie, vedúca oddelenia: Višňovská Soňa, Ing.
- - -

Služby a tlačivá
1.Ambulancia, ordinačné hodiny
Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
Formulár:
-
 oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
2.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
3.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
Právne predpisy, VZN:
·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Výška nájomného za prenajatú plochu:
·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
4.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
Formulár:
- oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
5.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
Formulár:
- oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb 
6.Zmena sídla prevádzkarne
Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
7.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
Lehota vybavenia:
- do 5 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN.
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
8.Zrušenie prevádzky
Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
Formulár:
- oznámenie o zrušení prevádzkarne
Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne 


Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte si oddelenie:

Oddelenie marketingu a podnikania

Oddelenie, vedúca oddelenia: Višňovská Soňa, Ing.
- - -

Služby a tlačivá
1.Ambulancia, ordinačné hodiny
Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
Formulár:
-
 oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
2.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
3.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
Právne predpisy, VZN:
·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


Výška nájomného za prenajatú plochu:
·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
4.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
Formulár:
- oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
5.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
Formulár:
- oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
Lehota vybavenia:
- do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN:
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb 
6.Zmena sídla prevádzkarne
Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
Formulár:
- vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
7.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
Lehota vybavenia:
- do 5 dní od podania žiadosti
Poplatky:
- bez poplatkov
Právne predpisy, VZN.
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
8.Zrušenie prevádzky
Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
Formulár:
- oznámenie o zrušení prevádzkarne
Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne