Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Služby občanom podľa oddelení MsÚ  
  Vyberte si oddelenie:

  Oddelenie marketingu a podnikania

  Oddelenie, vedúca oddelenia: Višňovská Soňa, Ing.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.Ambulancia, ordinačné hodiny
  Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
  2.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
  3.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
  Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
  Právne predpisy, VZN:
  ·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
  ·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
  ·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
  Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
  ·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  ·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  ·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  ·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


  Výška nájomného za prenajatú plochu:
  ·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
  4.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
  Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
  Formulár:
  - oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
  5.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
  Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
  Formulár:
  - oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb 
  6.Zmena sídla prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
  Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
  7.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
  Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
  Lehota vybavenia:
  - do 5 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN.
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
  8.Zrušenie prevádzky
  Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
  Formulár:
  - oznámenie o zrušení prevádzkarne
  Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne 


  Služby občanom podľa oddelení MsÚ


  
  Vyberte si oddelenie:

  Oddelenie marketingu a podnikania

  Oddelenie, vedúca oddelenia: Višňovská Soňa, Ing.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.Ambulancia, ordinačné hodiny
  Popis:- schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení
  Formulár:
  -
   oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - Zákon .č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia 
  2.Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia oznámení o dočasnom uzavretí obchodu/prevádzkarne na území Mesta Liptovský Mikuláš
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa, adresu prevádzkarne, dobu dočasného uzavretia/
  3.Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
  Popis:- predmetom je výdaj povolení na predaj výrobkov a poskytovanie služieb počas príležitostných trhov – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok
  Právne predpisy, VZN:
  ·         zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
  ·         VZN č. 2/2010 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovaniu služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy na území mesta Liptovský Mikuláš, 
  ·         zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   
  Prílohy k žiadosti o pridelenie predajného miesta:
  ·         kópia výpisu z obchodného registra / kópia živnostenského listu.
  ·         rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením).
  ·         kópia strany Záznamy daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.
  ·         ak predávajúci nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu predloží mestu Liptovský Mikuláš čestné vyhlásenie s uvedením presného príslušného  ustanovenia zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice


  Výška nájomného za prenajatú plochu:
  ·         stánky so spotrebným tovarom         70 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky s potravinárskym tovarom     55 € za stánok 2x2m (šírka x hĺbka)
  ·         stánky poskytujúce občerstvenie      34 € za m2
  4.Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
  Popis:- predmetom procesu je evidencia prihlásených prevádzkarni obchodu a poskytovateľov služieb na území mesta Liptovský Mikuláš evidencia prevádzkového času
  Formulár:
  - oznámenie o prevádzkovom čase v obchode, čas prevádzky služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb 
  Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby 
  5.Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
  Popis:- predmetom procesu je evidencia poskytovateľov ubytovacích služieb na území mesta
  Formulár:
  - oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
  Lehota vybavenia:
  - do 30 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN:
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb 
  6.Zmena sídla prevádzkarne
  Popis:- predmetom je evidencia zmeny sídla obchodu/prevádzkarne
  Formulár:
  - vlastné oznámenie /uviesť prevádzkovateľa –obchodné meno, IČO, adresu pôvodnej prevádzkarne, adresu novej prevádzkarne, prevádzkový čas/
  Prilohy: oznámenie o zmene sídla prevádzkarne 
  7.Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
  Popis:- predmetom je dlhodobá alebo sezónna úprava času predaja predajne/prevádzkarne
  Lehota vybavenia:
  - do 5 dní od podania žiadosti
  Poplatky:
  - bez poplatkov
  Právne predpisy, VZN.
  - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, VZN č. 14/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
  Prilohy: oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb 
  8.Zrušenie prevádzky
  Popis:- predmetom je evidencia zrušených obchodov/prevádzkarní
  Formulár:
  - oznámenie o zrušení prevádzkarne
  Prilohy: oznámenie o zrušení prevádzkarne