Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Služby občanom podľa oddelení MsÚ
Vyberte si oddelenie:
Vyberte si útvar:

Odbor vnútornej správy / Osvedčovanie podpisov a listín

Odbor, vedúca odboru: Almanová Miroslava, PhDr.
- - -

Služby a tlačivá
1.Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
Popis:
Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v CSOM pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Originál listiny
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:
- za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
- za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
- za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
2.Uvítania dieťaťa do života
Popis:
Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
Vybavuje:   pult č. 4 v CSOM – overovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
Poplatok:
- bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.


Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte si oddelenie:

Odbor vnútornej správy / Osvedčovanie podpisov a listín

Odbor, vedúca odboru: Almanová Miroslava, PhDr.
- - -

Služby a tlačivá
1.Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
Popis:
Osvedčovaním pravosti odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v CSOM pri pulte č. 3 a aj na matrike. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníčkou, ktorá podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom.
Podpis na listine „Potvrdenie o žití“ pre občanov poberajúcich dôchodok z Českej republiky sa overuje bez poplatku.
Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz, alebo pas
- Originál listiny
Vybavuje:   pult č. 1 a 2 v CSOM - Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie podpisov a listín
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok:
- za osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis   2,00 €
- za osvedčenie pravosti listiny, za každú jednu listinu     2,00 €
- za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis           5,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
2.Uvítania dieťaťa do života
Popis:
Poverený zamestnanec mestského úradu pripravuje pre novorodené dieťa s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš spravidla do 3 mesiacov života dieťaťa rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života. Slávnosť sa vykonáva individuálne pre každé dieťa na základe písomnej pozvánky adresovanej rodičom dieťaťa, spravidla podľa adresy trvalého pobytu matky dieťaťa, v obradnej miestnosti mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné na základe dohody s rodičmi dieťaťa vykonať aj hromadne pre viacej detí.
Rodinnú slávnosť uvítania dieťaťa do života je možné vykonať na základe žiadosti rodičov dieťaťa adresovanej mestskému úradu aj pre dieťa, ktoré nie je občanom mesta – nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš za poplatok schválený mestským zastupiteľstvom.
Potrebné doklady:  v prípade dieťaťa, ktoré nie je občanom mesta - rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
Vybavuje:   pult č. 4 v CSOM – overovanie podpisov a listín
Doba vybavenia:  do 3 mesiacov života dieťaťa
Poplatok:
- bez poplatku - pre dieťa, ktoré je občanom mesta
- 30 € - poplatok na úhradu nákladov spojených s vykonávaním rodinnej slávnosti uvítania dieťaťa do života pre dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt na území mesta Liptovský Mikuláš
Poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne mestského úradu.