Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Služby občanom podľa oddelení MsÚ  
  Vyberte si oddelenie:
  Vyberte si útvar:

  Odbor sociálny

  Odbor, vedúca odboru: Sabaková Erika, Mgr.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.dieťa detské jasle
  Popis:Názov úradného procesu:
  Prijatie dieťaťa do detských jaslí
  Popis:
  Detské jasle je výchovné zariadenie s liečebno preventívnou starostlivosťou, v ktorom sa s deťmi pracuje hravými metódami. Predstavuje prvý článok výchovno-vzdelávacej sústavy. Kvalifikované detské sestry sa starajú o zdravý telesný, duševný vývoj a harmonický rozvoj detí vo veku od 6. mesiacov do 3. rokov. Úlohou DJ je nadviazať na starostlivosť v rodine a doplňovať ju, obohacovať a pôsobiť na správny vývin dieťaťa. Detské jasle poskytujú aj „opatrovateľskú službu“ pre deti do 4. rokov, ktorá je spoplatňovaná 1,66 €.
  Úhrada je nasledovná:
  - stály poplatok za pobyt dieťaťa v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš vo výške 250 eur/mes
  - stály poplatok za pobyt: 
   -- počas adaptačnej doby vo výške 130 eur/mes
   -- pri dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa, kedy končí rodičom poberanie rodičovského   príspevku, sa upravuje stály poplatok na sumu 70 eur/mes max. do 31.08. v bežnom kalendárnom roku
  - úhradu platby stáleho poplatku za pobyt a stravné za bežný mesiac preddavkovo vždy do 20. dňa v mesiaci, výška úhrady za stravné je 1,3 €/deň
   
  Formulár:
  Evidenčný list k prijatiu dieťaťa do detských jaslí.
  Potrebné doklady pri podávaní:
  Vyplnený evidenčný list dieťaťa.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správaneho poplatku.
  Prilohy: Zápisný lístok - detské jasle 
  2.Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu, ktorá musí obsahovať súhlas občana k použitiu v žiadosti uvedených osobných údajov
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu    .DOC príloha
  3.Jednorazová dávka
  Popis:Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  Formulár:
  Žiadosť o jednorazovú dávku
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke o pomoci v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z ÚPSVaR
  - preukázané skutočné náklady
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  Smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 21.6.2011, ktorá upravuje podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky
  Prilohy: Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka    .RTF príloha
  4.Odľahčovacia služba
  Popis:Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Potrebné doklady:
  Potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  Potvrdenie žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok,
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR
  Kópia rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaným príslušným ÚPSVaR
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .RTF príloha
  5.Poskytovanie sociálnej služby
  Popis:Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1). Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (proces č. 2).
  Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie.
  Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
  Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):
  Formulár:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Potrebné doklady pri podaní:
  Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku

   

  Proces č. 2 : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Potrebné doklady pri podaní:
  Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
  Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  Lehota vybavenia:
  Do 60 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Prilohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    .RTF príloha
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .RTF príloha
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 
  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS    .RTF príloha
  6.Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
  Popis:Byt alebo jeho časť môže dočasne používať na iné účely ako na bývanie iba nájomca alebo členovia jeho domácnosti. Povolenie sa vydáva so súhlasom prenajímateľa.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
  -- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o mestský byt )
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )

  Doba vybavenia:
  Poplatky: správny poplatok fyzická osoba 9,50 € , právnická osoba 165,50 €
  7.Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Povolenie sa týka iba bytov služobných a bytov osobitného určenia. Ide o dočasnú zmenu spôsobu užívania bytu. Po prešetrení vydáva povolenie primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť so zdôvodnením potreby zlúčenia alebo rozdelenia bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o byt vo vlastníctve mesta )
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  8.Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
  Popis:Mesto vydáva rozhodnutie o tom, či byt je bytom osobitného určenia ak sú o tom pochybnosti( pri bytoch určených na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby a o domoch osobitného určenia rozhoduje stavebný úrad - ). Rozhodnutie vydáva primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o charaktere bytu
  -- kolaudačné rozhodnutie resp. nájomná zmluva
  Doba vybavenia: do 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  9.Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu skúma podmienky prechodu nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o prechod nájmu bytu s úradne overeným čestným vyhlásením žiadateľa/ov, že
  a) žil v deň smrti nájomcu s ním v spoločnej domácnosti a nemá vlastný byt ( ak ide o jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa alebo nevestu )
  b) sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou a žili s ním v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt spolu s úradne overeným čestným vyhlásením aspoň dvoch susedov - nájomcov resp. vlastníkov vedľajších bytov, že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš    .DOC príloha
  10.Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu sa vyjadruje k vzniku spoločného nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o spoločný nájom bytu so zdôvodnením vzniku spoločného nájmu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  11.Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Občan sa môže prihlásiť na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta len s jeho súhlasom na základe stanoviska prenajímateľa bytu

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta so súhlasom nájomcov formou čestného vyhlásenia a súhlasom k použitiu osobných údajov žiadateľa a nájomcov bytu ( tlačivá ),
  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu    .DOC príloha
  12.Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
  Popis:Nájomcovia bytov - z ktorých je aspoň jeden vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš - na základe vzájomnej písomnej dohody o výmene užívaných bytov - podpisy nájomcov musia byť úradne overené - musia mať k výmene písomný súhlas oddelenia správy majetku mesta, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľom - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady :
  - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov ( tlačivo )
  - písomná dohoda nájomcov o výmene bytov (k dispozícii je predtlač)
  - potvrdenia žiadateľov, ktorí chcú uskutočniť výmenu do mestského bytu o výške čistých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
  - potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že žiadateľ nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov    .RTF príloha
  13.Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  Popis:Nájomca bytu vo vlastníctve mesta môže byt alebo jeho časť prenechať inému do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľovi - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  -- zmluva o podnájme uzavretá medzi nájomcom bytu a občanom, ktorému byt prenecháva do podnájmu (zmluva musí upravovať podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa)
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku


  Služby občanom podľa oddelení MsÚ


  
  Vyberte si oddelenie:

  Odbor sociálny

  Odbor, vedúca odboru: Sabaková Erika, Mgr.
  - - -

  Služby a tlačivá
  1.dieťa detské jasle
  Popis:Názov úradného procesu:
  Prijatie dieťaťa do detských jaslí
  Popis:
  Detské jasle je výchovné zariadenie s liečebno preventívnou starostlivosťou, v ktorom sa s deťmi pracuje hravými metódami. Predstavuje prvý článok výchovno-vzdelávacej sústavy. Kvalifikované detské sestry sa starajú o zdravý telesný, duševný vývoj a harmonický rozvoj detí vo veku od 6. mesiacov do 3. rokov. Úlohou DJ je nadviazať na starostlivosť v rodine a doplňovať ju, obohacovať a pôsobiť na správny vývin dieťaťa. Detské jasle poskytujú aj „opatrovateľskú službu“ pre deti do 4. rokov, ktorá je spoplatňovaná 1,66 €.
  Úhrada je nasledovná:
  - stály poplatok za pobyt dieťaťa v Detských jasliach inštrukčných mesta Liptovský Mikuláš vo výške 250 eur/mes
  - stály poplatok za pobyt: 
   -- počas adaptačnej doby vo výške 130 eur/mes
   -- pri dosiahnutí 3 rokov veku dieťaťa, kedy končí rodičom poberanie rodičovského   príspevku, sa upravuje stály poplatok na sumu 70 eur/mes max. do 31.08. v bežnom kalendárnom roku
  - úhradu platby stáleho poplatku za pobyt a stravné za bežný mesiac preddavkovo vždy do 20. dňa v mesiaci, výška úhrady za stravné je 1,3 €/deň
   
  Formulár:
  Evidenčný list k prijatiu dieťaťa do detských jaslí.
  Potrebné doklady pri podávaní:
  Vyplnený evidenčný list dieťaťa.
  Lehota vybavenia:
  V deň podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správaneho poplatku.
  Prilohy: Zápisný lístok - detské jasle 
  2.Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Žiadosť sa podáva na MsÚ v Lipt. Mikuláši, ktorý ju posúdi, v prípade potreby vyzve žiadateľa na jej doplnenie a zašle občanovi oznámenie o zaevidovaní resp. nezaevidovaní žiadosti.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o pridelenie bytu, ktorá musí obsahovať súhlas občana k použitiu v žiadosti uvedených osobných údajov
  -- tlačivo
  -- potvrdenia o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  -- príp. lekárske potvrdenia a iné doklady podľa úvahy žiadateľa

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu    .DOC príloha
  3.Jednorazová dávka
  Popis:Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
  Formulár:
  Žiadosť o jednorazovú dávku
  Potrebné doklady pri podaní:
  - rozhodnutie o poskytnutí dávky a príspevkov k dávke o pomoci v hmotnej núdzi, alebo potvrdenie z ÚPSVaR
  - preukázané skutočné náklady
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní od podania žiadosti.
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku.
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  Smernica primátora mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 21.6.2011, ktorá upravuje podmienky a výšku poskytovania jednorazovej dávky
  Prilohy: Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka    .RTF príloha
  4.Odľahčovacia služba
  Popis:Žiadateľom danej služby je zdravá osoba, ktorá sa stará o človeka s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, priznaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri odľahčovacej službe je potrebné k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby doložiť okrem potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, príjme za aktuálny kalendárny rok, doklade o majetkových pomeroch, kópiu posudku, vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Potrebné doklady:
  Potvrdení žiadateľa o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
  Potvrdenie žiadateľa o príjme za aktuálny kalendárny rok,
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR
  Kópia rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaným príslušným ÚPSVaR
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš
  Prilohy: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .RTF príloha
  5.Poskytovanie sociálnej služby
  Popis:Postup pri poskytovaní sociálnych služieb môžeme rozdeliť na dva procesy. Každý občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby musí podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (proces č. 1). Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (proces č. 2).
  Proces č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Ak ste občan s trvalým pobytom v meste Liptovský Mikuláš a máte záujem o poskytovanie sociálnej služby vyplníte Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, kde si vyberiete na aký druh sociálnej služby chcete byť v rámci posudkového procesu posúdený. Prílohou žiadosti je výpis – fotokópia zo zdravotnej dokumentácie.
  Vyššie uvedená žiadosť s výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
  Po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu: opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, zariadenie pre seniorov si občan podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ (občan vykoná nasledovný proces č. 2):
  Formulár:
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Potrebné doklady pri podaní:
  Výpis – fotokópia  zo zdravotnej dokumentácie
  Lehota vybavenia:
  Do 30 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku

   

  Proces č. 2 : Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  V „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby si vyberáte ten druh sociálnej služby, ktorý Vám bol navrhnutý v posudku o odkázanosti na sociálnu službu a zároveň vyberáte formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvádzate deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas jej poskytovania, ako aj názov zariadenia sociálnych služieb, kde by ste chceli byť umiestnený.
  Formulár:
  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára
  Potrebné doklady pri podaní:
  Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok resp. výške dôchodkových dávok za predchádzajúci kalendárny rok
  Kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
  Lehota vybavenia:
  Do 60 dní odo dňa podania žiadosti
  Poplatky:
  Bez správneho poplatku
  Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
  Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

  Prilohy: Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu    .RTF príloha
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby    .RTF príloha
  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby 
  Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS    .RTF príloha
  6.Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
  Popis:Byt alebo jeho časť môže dočasne používať na iné účely ako na bývanie iba nájomca alebo členovia jeho domácnosti. Povolenie sa vydáva so súhlasom prenajímateľa.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
  -- potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o mestský byt )
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )

  Doba vybavenia:
  Poplatky: správny poplatok fyzická osoba 9,50 € , právnická osoba 165,50 €
  7.Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Povolenie sa týka iba bytov služobných a bytov osobitného určenia. Ide o dočasnú zmenu spôsobu užívania bytu. Po prešetrení vydáva povolenie primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť so zdôvodnením potreby zlúčenia alebo rozdelenia bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu ( ak ide o byt vo vlastníctve mesta )
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  8.Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
  Popis:Mesto vydáva rozhodnutie o tom, či byt je bytom osobitného určenia ak sú o tom pochybnosti( pri bytoch určených na trvalé bývanie ťažko telesne postihnutej osoby a o domoch osobitného určenia rozhoduje stavebný úrad - ). Rozhodnutie vydáva primátor mesta v správnom konaní.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o vydanie rozhodnutia o charaktere bytu
  -- kolaudačné rozhodnutie resp. nájomná zmluva
  Doba vybavenia: do 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  9.Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu skúma podmienky prechodu nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o prechod nájmu bytu s úradne overeným čestným vyhlásením žiadateľa/ov, že
  a) žil v deň smrti nájomcu s ním v spoločnej domácnosti a nemá vlastný byt ( ak ide o jeho deti, vnukov, rodičov, súrodencov, zaťa alebo nevestu )
  b) sa starali o spoločnú domácnosť zomretého nájomcu alebo boli na neho odkázaní výživou a žili s ním v spoločnej domácnosti aspoň tri roky pred jeho smrťou a nemajú vlastný byt spolu s úradne overeným čestným vyhlásením aspoň dvoch susedov - nájomcov resp. vlastníkov vedľajších bytov, že žiadateľ žil v spoločnej domácnosti s nájomcom bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš    .DOC príloha
  10.Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Mesto ako vlastník bytu sa vyjadruje k vzniku spoločného nájmu bytu na základe ktorého ďalej koná prenajímateľ.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o spoločný nájom bytu so zdôvodnením vzniku spoločného nájmu
  -- potvrdenie, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  -- súhlas k použitiu osobných údajov ( tlačivo )
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  11.Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
  Popis:Občan sa môže prihlásiť na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta len s jeho súhlasom na základe stanoviska prenajímateľa bytu

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prihláseniu sa na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta so súhlasom nájomcov formou čestného vyhlásenia a súhlasom k použitiu osobných údajov žiadateľa a nájomcov bytu ( tlačivá ),
  Doba vybavenia:
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu    .DOC príloha
  12.Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
  Popis:Nájomcovia bytov - z ktorých je aspoň jeden vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš - na základe vzájomnej písomnej dohody o výmene užívaných bytov - podpisy nájomcov musia byť úradne overené - musia mať k výmene písomný súhlas oddelenia správy majetku mesta, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľom - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady :
  - žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov ( tlačivo )
  - písomná dohoda nájomcov o výmene bytov (k dispozícii je predtlač)
  - potvrdenia žiadateľov, ktorí chcú uskutočniť výmenu do mestského bytu o výške čistých príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
  - potvrdenie oddelenia správy majetku mesta, že žiadateľ nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu
  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku
  Prilohy: Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov    .RTF príloha
  13.Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  Popis:Nájomca bytu vo vlastníctve mesta môže byt alebo jeho časť prenechať inému do podnájmu len s písomným súhlasom prenajímateľa, ktorému predchádza písomné stanovisko vlastníka bytu. Vlastník bytu žiadosť s dokladmi a svojim písomným stanoviskom - ktoré doručí aj žiadateľovi - postúpi na vybavenie prenajímateľovi.

  Potrebné doklady a prílohy:
  -- žiadosť o súhlas k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
  -- zmluva o podnájme uzavretá medzi nájomcom bytu a občanom, ktorému byt prenecháva do podnájmu (zmluva musí upravovať podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany prenajímateľa)
  -- potvrdenie prenajímateľa bytu, že nájomca nemá dlh za nájom a služby spojené s užívaním bytu

  Doba vybavenia: 30 dní
  Poplatky: bez poplatku