Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaOznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - PP na výplatu
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Svetlana PUŠKOVÁ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 02 Parkovacie plochy, SO 03 Dažďová kanalizácia, odvodnenie parkovacích plôch, SO 04 Preložka verejného vodovodu" - stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Euro Renting SK, s.r.o., v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Milan ČERVEŇ, nar. 1958, Albín MARO, nar.1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúceho sa na ulici Jefremovská súp. č. 632/10 na pozemku parc. č. KN-C 776/34 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Jefremovská 623/10 v zastúpení správcu Stavebného bytového družstva, Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Miroslav PUŠKA, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Miroslav PAČAJ, nar. 1967; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
15.01.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENT ODDELENIA CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV. Termín na predkladanie žiadostí je do 28. februára 2018.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
15.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Peter STAROŇ, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komuníkácií, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.2.2018
12.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.2.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Björnsonova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja" obstarávateľa Žilinskký samosprávny kraj, Komenského 68, Žilina, sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ladislav JANČEK, nar. 1962, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová VILLAGE, Technická vybavenosť & Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "D" + Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "E" v rozsahu SO 01 Miesnte komunikácie na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je TATRA SPC8, s.r.o. Bratislava v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej nemocnice" - objekt SO3 - Vonkajšie osvetlenie na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Žilinský samosprávny kraj, Žilina v zastúpení Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory o výmere 66,56 m2 v objekte: Kultúrny dom súp. č. 54 v k. ú. Iľanovo.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Rudolf GUZINIAK, nar. 1949; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Realizácia loggií bytového domu ul. Cédrova č. 490/1, 3, 5, 7, 9 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Cédrova č. 490/1, 3, 5, 7, 9, Liptovský Mikuláš v zastúpení Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Ing. Zuzane DRENGUBIAKOVEJ, nar. 1965, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102548139/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky - PP na výplatu
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Svetlana PUŠKOVÁ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
19.01.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 02 Parkovacie plochy, SO 03 Dažďová kanalizácia, odvodnenie parkovacích plôch, SO 04 Preložka verejného vodovodu" - stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Euro Renting SK, s.r.o., v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Milan ČERVEŇ, nar. 1958, Albín MARO, nar.1960, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" nachádzajúceho sa na ulici Jefremovská súp. č. 632/10 na pozemku parc. č. KN-C 776/34 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Jefremovská 623/10 v zastúpení správcu Stavebného bytového družstva, Kollárova 3588, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Miroslav PUŠKA, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Miroslav PAČAJ, nar. 1967; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.01.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Chodník Demänová - SO 02 Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie výberového konania
15.01.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície REFERENT ODDELENIA CESTNEJ DOPRAVY, POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV. Termín na predkladanie žiadostí je do 28. februára 2018.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
15.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Peter STAROŇ, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komuníkácií, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.2.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 8.2.2018
12.01.2018 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 8.2.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Björnsonova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Rudolf STANO, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Banská Bystrica.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja" obstarávateľa Žilinskký samosprávny kraj, Komenského 68, Žilina, sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ladislav JANČEK, nar. 1962, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: CreditCall, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Liptovský Mikuláš - Demänová, Demänová VILLAGE, Technická vybavenosť & Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "D" + Bytový dom s polyfunkčným parterom objekt "E" v rozsahu SO 01 Miesnte komunikácie na pozemkoch v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je TATRA SPC8, s.r.o. Bratislava v zastúpení Inžiniering Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
11.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Rozšírenie existujúcich komunikácií, realizácia chodníkov a parkovísk v areáli Liptovskej nemocnice" - objekt SO3 - Vonkajšie osvetlenie na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Žilinský samosprávny kraj, Žilina v zastúpení Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory o výmere 66,56 m2 v objekte: Kultúrny dom súp. č. 54 v k. ú. Iľanovo.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Rudolf GUZINIAK, nar. 1949; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Realizácia loggií bytového domu ul. Cédrova č. 490/1, 3, 5, 7, 9 na pozemku parc. č. KN-C 773/22 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Cédrova č. 490/1, 3, 5, 7, 9, Liptovský Mikuláš v zastúpení Jaroslava Nociarová - SBH, s.r.o. Ružomberok.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
09.01.2018 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Ing. Zuzane DRENGUBIAKOVEJ, nar. 1965, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102548139/2017 zo dňa 13.12.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu