Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Štátny fond rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory  je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie.  Zamestnanci zodpovední za preskúmanie žiadostí sú povinní každú žiadosť preskúmať v lehote do 10 dní.

Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk

Pre poskytnutie podpory zo ŠFRB rozlišujeme tieto typy žiadostí :
FO – fyzická osoba
POr – právnická osoba registrovaná v obchodnom resp. inom registri
POno – neziskové orgaizácie
POsvb- spoločenstvá vlastníkov bytov
POo – obec alebo mesto

Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:

A )    musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
B )    musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
C )    musí obsahovať údaje o stavbe,
D )    žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru, t.j. 1,3 –  násobok životného minima + splátky úverov
E )    žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
F)    žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4,0 – násobku životného minima 

Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2017 (platné do 30.6.2018)

2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:

a) Žiadateľ – fyzická osoba
- je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
- ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
- má vlastný príjem
- manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku musí spĺňať každý z manželov (pri dieťati vo veku do 3 rokov nemusia spĺňať vek do 35 rokov)
- ZŤP nemusí spĺňať podmienku do 35 rokov a môže byť aj slobodný 

žiadateľ môže získať podporu na :
- výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
- výstavbu bytu v rodinnom dome
- výstavbu alebo kúpu bytu v polyfukčnom dome
- tepelnú ochranu rod. domu

veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy (aj s plochou balkónov, lodžií a terás),
veľkosť bytu v rodinnom dome max. 120 m2 ( bez plochy garáže, ak je súčasťou domu a bez plochy balkónov, lodžií a terás)

b) Žiadateľ – právnická osoba
môže získať podporu na :
- tepelnú ochranu bytového alebo polyfunkčného domu
- obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytovej budovy
- odstránenie statických nedostatkov bytovej budovy
- výmena alebo modernizácia výťahu
- výmena spoločných rozvodov vody, elektriny, plynu, kanalizácie a tepla v bytovom dome
- výstavbu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rod. dome

Viac informácií :  Mgr. Miroslav Kašák, tel : 044/5565346, m.kasak@mikulas.sk

 

 
Štátny fond rozvoja bývania

Podmienky pre poskytovanie žiadostí zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB)

Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť každý občan, právnická osoba, ktorý spĺňa požiadavky  Zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. v znení zákona č. 276/2015 Z.z.   a zákona č.244/2017 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

1. Postup pri podaní žiadosti na podporu ŠFRB
Žiadosť môžete podať na Mestskom úrade v  Liptovskom Mikuláši. Každá prijatá žiadosť o poskytnutie podpory  je zaevidovaná a postúpená na preskúmanie.  Zamestnanci zodpovední za preskúmanie žiadostí sú povinní každú žiadosť preskúmať v lehote do 10 dní.

Aktuálne vzory všetkých typov žiadostí o poskytnutie podpory a vzory tlačív a príloh sú uverejnené na internetovej stránke www.sfrb.sk

Pre poskytnutie podpory zo ŠFRB rozlišujeme tieto typy žiadostí :
FO – fyzická osoba
POr – právnická osoba registrovaná v obchodnom resp. inom registri
POno – neziskové orgaizácie
POsvb- spoločenstvá vlastníkov bytov
POo – obec alebo mesto

Aby ste získali podporu zo ŠFRB , vaša žiadosť musí spĺňať nasledovné kritériá:

A )    musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa,
B )    musí obsahovať účel, druh a návrh výšky podpory,
C )    musí obsahovať údaje o stavbe,
D )    žiadateľ musí preukázať schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru, t.j. 1,3 –  násobok životného minima + splátky úverov
E )    žiadateľ musí preukázať návrh na zabezpečenie záväzkov,
F)    žiadateľ musí preukázať neprekročenie príjmu vo výške 4,0 – násobku životného minima 

Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné od 1.7.2017 (platné do 30.6.2018)

2. Možnosti získania prostriedkov zo ŠFRB:

a) Žiadateľ – fyzická osoba
- je občanom Slovenskej republiky, alebo členského štátu EU (podmienka nemusí byť splnená u manželského partnera žiadateľa),
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,
- ku dňu podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov
- má vlastný príjem
- manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, pričom uvedenú podmienku musí spĺňať každý z manželov (pri dieťati vo veku do 3 rokov nemusia spĺňať vek do 35 rokov)
- ZŤP nemusí spĺňať podmienku do 35 rokov a môže byť aj slobodný 

žiadateľ môže získať podporu na :
- výstavbu alebo kúpu bytu v bytovom dome
- výstavbu bytu v rodinnom dome
- výstavbu alebo kúpu bytu v polyfukčnom dome
- tepelnú ochranu rod. domu

veľkosť bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome je max. do 80 m2 podlahovej plochy (aj s plochou balkónov, lodžií a terás),
veľkosť bytu v rodinnom dome max. 120 m2 ( bez plochy garáže, ak je súčasťou domu a bez plochy balkónov, lodžií a terás)

b) Žiadateľ – právnická osoba
môže získať podporu na :
- tepelnú ochranu bytového alebo polyfunkčného domu
- obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytovej budovy
- odstránenie statických nedostatkov bytovej budovy
- výmena alebo modernizácia výťahu
- výmena spoločných rozvodov vody, elektriny, plynu, kanalizácie a tepla v bytovom dome
- výstavbu bytu v bytovom, polyfunkčnom alebo rod. dome

Viac informácií :  Mgr. Miroslav Kašák, tel : 044/5565346, m.kasak@mikulas.sk