Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznam

  08.11.2018   |   Oznamy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Jozefa Leška zo dňa 07.11.2018 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 5459/15 v k.ú. Liptovský Mikuláš oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 15.11.2018 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 3 ks bližšie nešpecifikovaných ihličnatých drevín rastúcich v blízkosti bytového domu z dôvodu ich náklonu na bytový dom s možným poškodením tohto bytového domu pri ich páde a z dôvodu ich hustého zápoja s lipami.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Klára LAKATOŠOVÁ, Albín MARO, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Milan ČERVEŇ, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Oddelenie železničnej polície PZ Vrútky ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Miroslav LUKÁŠIK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.12.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístavba a nadstavba predajne Honda" nachádzajúcej sa na ul. Revolučná na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Juraj Lúčan - Luna Motor, v zastúpení Hlina, s.r.o ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Chodník Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia ... Otvoriť prílohu

13.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta ... Otvoriť prílohu

13.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť "Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - Benice" navrhovateľa "Tatra Forest Slovakia, s.r.o." sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

12.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Renáta MARJOVIČOVÁ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

12.11.2018 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 302/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

12.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o upustení od dražby

Oznámenie dražobníka Aukčná spoločnosť, s.r.o. o upustení od dobrovoľnej dražby č. 94/2018 ... Otvoriť prílohu

09.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky – PP na výplatu

Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Milan ŠOOS, Anna GRUŠKOVÁ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa ... Otvoriť prílohu

07.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Peter KOBLÍČEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenský červený kríž ... Otvoriť prílohu

06.11.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 69,30 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. J. Janošku) ... Otvoriť prílohu

06.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin JANÍK, nar. 1981; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu