Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

OZNAM: Zvýšený hluk z Gelimy 6. novembra

  05.11.2018   |   Oznamy

Gelima, a.s. oznamuje:

Dovoľujeme si vás informovať o zvýšenom hluku, ktorý sa bude z nášho závodu šíriť zajtra, t.j. 6.11.2018 v dobe od 9:00 do max. 17:00 hod. Kvôli neúspešnému nábehu veľkého kotla, a to z dôvodu poruchy na odkaľovacom potrubí kotla a následnej oprave, budeme musieť kotol uviesť do prevádzky opätovne. Vopred sa ospravedlňujeme občanom dotknutých častí za nadmerný hluk. Urobíme všetko pre to, aby kotol nabehol čím skôr.
Dušan Kuchta, generálny riaditeľ Gelima a.s.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Klára LAKATOŠOVÁ, Albín MARO, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Milan ČERVEŇ, nar. 1958, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Oddelenie železničnej polície PZ Vrútky ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Miroslav LUKÁŠIK, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mgr. Bernard Janík - súdny exekútor ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 14.12.2018

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.12.2018 bude v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod ... Otvoriť prílohu

16.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístavba a nadstavba predajne Honda" nachádzajúcej sa na ul. Revolučná na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Juraj Lúčan - Luna Motor, v zastúpení Hlina, s.r.o ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Chodník Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

14.11.2018 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia ... Otvoriť prílohu

13.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta ... Otvoriť prílohu

13.11.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť "Individuálna bytová výstavba Liptovský Mikuláš - Benice" navrhovateľa "Tatra Forest Slovakia, s.r.o." sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

12.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Renáta MARJOVIČOVÁ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

12.11.2018 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 302/19 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

12.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o upustení od dražby

Oznámenie dražobníka Aukčná spoločnosť, s.r.o. o upustení od dobrovoľnej dražby č. 94/2018 ... Otvoriť prílohu

09.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky – PP na výplatu

Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Milan ŠOOS, Anna GRUŠKOVÁ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa ... Otvoriť prílohu

07.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Peter KOBLÍČEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenský červený kríž ... Otvoriť prílohu

06.11.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - nebytový priestor o výmere 69,30 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. J. Janošku) ... Otvoriť prílohu

06.11.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martin JANÍK, nar. 1981; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu