Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Nominácie - športovec mesta
  Nominácie - športovec mesta
  za rok 2016
  Mikulášska židovská komunita
  Mikulášska židovská komunita
  Múzeum Janka Kráľa, 12.10. - 8.12.2016
 • Mikulášsky ples
  Mikulášsky ples
  Adventné koncerty 2016
  Adventné koncerty 2016
 • Galavečer MATICE SLOVENSKEJ
  Galavečer MATICE SLOVENSKEJ
  Silvester
  Silvester
 • Galavečer Matice slovenskej
  Galavečer Matice slovenskej
  Metamorfózy Mikulášskeho námestia
  Metamorfózy Mikulášskeho námestia
  Múzeum J. Kráľa, 14.decembra o 16:00
 • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
  Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu
  Silvester
  Silvester
Začína sa súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

Začína sa súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

01.12.2016 Aj v tomto roku sme pre vás pripravili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Začína sa už dnes. Na súťaži sa môžete zúčastniť v kategóriách fyzické, právnické osoby, školy a seniori z mesta a jeho mestských častí ...
Mikulášsky jarmok odštartuje zimnú sezónu

Mikulášsky jarmok odštartuje zimnú sezónu

30.11.2016 Tradičné podujatie Mikulášsky jarmok od 1. do 3. decembra v Liptovskom Mikuláši sa bude niesť v znamení bohatého kultúrneho a spoločenského programu. „Ľudia si budú môcť vybrať z naozaj širokého sortimentu jedál, nápojov a výrobkov. V centre mesta totiž svoje stánky rozloží vyše 250 predajcov. Podujatie je zároveň štartom zimnej sezóny v meste,“ povedal primátor Ján Blcháč ...
Radnica dala obnoviť dva pamätníky v mestských častiach

Radnica dala obnoviť dva pamätníky v mestských častiach

30.11.2016 Mesto sa postaralo o rekonštrukciu ďalších dvoch pamätníkov. „V jesennom období sme takmer komplexne obnovili Pamätník Slovenského národného povstania pri Kultúrnom dome v Bodiciach. Pribudla nová podesta, obkladové dosky celého pamätníka a tabuľa s nápisom,“ uviedla Dana Guráňová z mikulášskej radnice ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 63" nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Priebežná č. 489/9 na pozemku parc. č. KN-C 773/20 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Miroslav Štefček a Monika Mikulíková, obaja bytom Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania dňa 29.12.2016 vo veci umiestnenia stavby "IBV Nové Stošice - vysokonapäťová /VN/ prípojka a nízkonapäťové /NN/ rozvody" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 754 v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Liptovský Ondrej v zastúpení Mgr. Stanislav Štúrik, Dr. ŠTURDO, s.r.o. Martin. ...

Verejná vyhláška

Rozhodnutie obce Bobrovec o umiestnení stavby "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Sára FERENCOVÁ, nar. 1997; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Oznámenie o opakovanej dražbe

JUDr. Lenka Maďarová, správca konkurznej podstaty so sídlom v Žiline oznamuje, že dňa 28.12.2016 sa v Žiline uskutoční 2. kolo dražby na nehnuteľnosť - pozemok parc. č. 5378/173 v k. ú. Liptovský Mikuláš (parkovacie státie) vo vlastníctve úpadcu UNIMONT Slovakia, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Začína sa súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

Aj v tomto roku sme pre vás pripravili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu. Začína sa už dnes. Na súťaži sa môžete zúčastniť v kategóriách fyzické, právnické osoby, školy a seniori z mesta a jeho mestských častí. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie Liptovský Mikuláš o zmene navrhovanej činnosti "Protipovodňové opatrenia Iľanovo" navrhovateľa mesto Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti "Obaľovačka asfaltových zmesí - Liptovský Mikuláš" navrhovateľa CESTY SK, s.r.o. Košice. ...

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš

Návrh VZN mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2017....

Mikulášsky jarmok odštartuje zimnú sezónu

Tradičné podujatie Mikulášsky jarmok od 1. do 3. decembra v Liptovskom Mikuláši sa bude niesť v znamení bohatého kultúrneho a spoločenského programu. „Ľudia si budú môcť vybrať z naozaj širokého sortimentu jedál, nápojov a výrobkov. V centre mesta totiž svoje stánky rozloží vyše 250 predajcov. Podujatie je zároveň štartom zimnej sezóny v meste,“ povedal primátor Ján Blcháč. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Mikulášska židovská komunita
Mikulášska židovská komunita
Mikulášsky ples
Mikulášsky ples
Adventné koncerty 2016
Adventné koncerty 2016

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
Momentálne presťahované do Múzea Janka Kráľa: Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
REZERVÁCIA UBYTOVANIA