Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaOznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
17.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Pozvánka Pozemkového spoločenstva v Bodiciach na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 12.3.2017 v Kultúrnom dome Bodice.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o doplnení podania stavebníka: Samuel Lehotský, Kráľova Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav Vrbacký, Liptovský Mikuláš, ktorým žiada o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy – zateplenie bytového domu na ul. Československej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 1715/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Spoločenstvo vlastníkov bytov SPOVLABYT 15, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
15.02.2017 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina oznamuje p. Robertovi MAĎAROVI, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 100213447/2017 zo dňa 6.2.2017, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.02.2017 - Úradná tabuľa

Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 8.4.2017 a 12.4.2017 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2017.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory č. 15, 16, 17, 18 a 19 v objekte "Verejná správa" (župný dom) na Námestí osloboditeľov č. 61 na pozemku parc. č. KN-C 2/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Oprava rozhodnutia zo dňa 26.02.2016 pod č. ÚR a SP/2015/06109-05/VY a ÚR a SP/2016/02093-02/VY pre stavebníka Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš - stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia ul. Bodickej“ – líniová stavba na pozemku parc. č. KN–C 2846; KN–C 2847/8, 2847/13, 2847/15, 2847/16, 2847/17, 2847/23; KN–C 77/5; KN–C 292/13; KN–C 294/8; KN–C 732/21, 732/22, 732/23, 732/24, 732/25 v k. ú. Bodice.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.3.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.3.2017
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.3.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Pod Čerencom, Pongrácovská, S. B. Hroboňa a Tehliarska - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.3.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.3.2017
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 16.3.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Palugayova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.02.2017 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy BD - zateplenie bytového domu" na ul. Pod Slivkou súp. č. 519 na pozemku parc. č. KN-C 773/38 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Pod Slivkou č. 519, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Štefan JAVOŠ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č. 1" navrhovateľa obec Beňadiková sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení písomnosti
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Písomnosť adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Beňadiková vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Beňadiková a v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec o umiestnení stavby "Parkovacie plochy - evanjelický a. v. kostol Palúdzka" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimil Hanula - DELTA, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Pavčina Lehota - návrh zadania" obstarávateľa obec Pavčina Lehota sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Josef VOŠTINÁR, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
17.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Pozvánka Pozemkového spoločenstva v Bodiciach na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 12.3.2017 v Kultúrnom dome Bodice.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o doplnení podania stavebníka: Samuel Lehotský, Kráľova Lehota č. 218 v zastúpení Ing. Miroslav Vrbacký, Liptovský Mikuláš, ktorým žiada o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Autoumyváreň - protihluková stena" na pozemku parc. č. KN-C 1008 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy – zateplenie bytového domu na ul. Československej brigády 1878/15 v Liptovskom Mikuláši" na pozemku parc. č. KN-C 1715/4 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Spoločenstvo vlastníkov bytov SPOVLABYT 15, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
15.02.2017 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina oznamuje p. Robertovi MAĎAROVI, nar. 1966, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš, miesto uloženia písomnosti č. 100213447/2017 zo dňa 6.2.2017, ktorým je Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.02.2017 - Úradná tabuľa

Poľovné združenie Ostrô so sídlom v Liptovskom Trnovci oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru Ostrô v k. ú. Liptovský Trnovec a Ráztoky, že dňa 8.4.2017 a 12.4.2017 bude vyplácať finančné náhrady za prenájom výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve fyzických osôb za rok 2017.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytové priestory č. 15, 16, 17, 18 a 19 v objekte "Verejná správa" (župný dom) na Námestí osloboditeľov č. 61 na pozemku parc. č. KN-C 2/1 v k. ú. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Oprava rozhodnutia zo dňa 26.02.2016 pod č. ÚR a SP/2015/06109-05/VY a ÚR a SP/2016/02093-02/VY pre stavebníka Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš - stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia ul. Bodickej“ – líniová stavba na pozemku parc. č. KN–C 2846; KN–C 2847/8, 2847/13, 2847/15, 2847/16, 2847/17, 2847/23; KN–C 77/5; KN–C 292/13; KN–C 294/8; KN–C 732/21, 732/22, 732/23, 732/24, 732/25 v k. ú. Bodice.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.3.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 15.3.2017
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 15.3.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Pod Čerencom, Pongrácovská, S. B. Hroboňa a Tehliarska - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.3.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 16.3.2017
14.02.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 16.3.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti PALÚDZKA (Ul. Palugayova - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE-Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.02.2017 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy BD - zateplenie bytového domu" na ul. Pod Slivkou súp. č. 519 na pozemku parc. č. KN-C 773/38 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov bytového domu Pod Slivkou č. 519, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária Neumann, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
10.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Štefan JAVOŠ, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
10.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Beňadiková - Zmeny a doplnky č. 1" navrhovateľa obec Beňadiková sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení písomnosti
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Písomnosť adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Nová miestna komunikácia - spojnica ul. Pišútovej a Domu služieb" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Beňadiková vo veci umiestnenia stavby "Vjazd na pozemok a účelová cesta" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Beňadiková a v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Ing. Ján Jakubčiak, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
09.02.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec o umiestnení stavby "Parkovacie plochy - evanjelický a. v. kostol Palúdzka" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš v zastúpení Ing. Vlastimil Hanula - DELTA, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v Liptovskom Mikuláši, že strategický dokument "Územný plán obce Pavčina Lehota - návrh zadania" obstarávateľa obec Pavčina Lehota sa nebude posudzovať.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ivan JANÍČEK, nar. 1982, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
07.02.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky v počte 4 ks adresované: Josef VOŠTINÁR, nar. 1963, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručené od: Exekútorský úrad, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu