Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaVšeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír KLBÍK, nar. 1953; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi GLEVITZKÉMU, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102528828/2017 zo dňa 7.12.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2017/VZN
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámeie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikulái o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1747/29 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Jakub Adamčiak, Partizánska Ľupča a Katarína Marušiaková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Igor BOGÁR; 2/ Milan KNAPČÍK; 3/ Marek CUPRA; 4/ Vladimír MOLEK; 5/ Róbert BUCHTA; 6/ Miroslav LUKÁŠIK; 7/ Zoltán PETŐCZ; 8/ Peter KMEŤ a 9/ Jaromír KUĽHAVÝ; Doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje žiadosť - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby "Liptovský Mikuláš, Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné - komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj. SO 06 - Rozvody VN, NN, VO a trafostanice - 1. etapa" na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - líniová stavba v k. ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina v zastúpení Miroslav Dančík, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuáš na stavbu "Stavebné úpravy bytov č. 10 a 11" v bytovom dome Nábrežie 4.apríla č. 1861 na pozemku parc. č. KN-C 2941/31 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Mário Kermiet a Elena Kermietová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Patrik NOVOTNÝ, nar. 1986 a 2/ Štefan JAVOŠ, nar. 1966; Doručená od: CreditCall, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci dodatočného povolenia zmien stavby spolu s kolaudáciou stavby "9003 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zah. TS LAS" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o., Štepanov nad Oravou, Tvrdošín.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.1.2018
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Priemyselná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 2" s realizáciou zimnej záhrady v bytovom dome na ul. E. Š. Martinčekovej č. 4506/4 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. René Hečko, Liptovský Mikuláš a Karolína Hečková, Martin.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.12.2017 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenejať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/242 v k. ú. Okoličné (ul. Hrušková).

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
11.12.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Patrik NOVOTNÝ; 7/ Jaroslav BISTIAK; 8/ Michal JŮZEL 9/ Vladimír ZÁRUBA; 10/ Ondrej DŽURMAN a 11/ Juraj BAČÍK; Doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Darina POPOVIČOVÁ, nar. 1946; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.12.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec, ktorým zastavuje stavebné konanie na stavbu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Ohrady, mestská časť Iľanovo" - líniová stavba v k. ú. Iľanovo pozostávajúca z objektov: SO 01 Rekonštrukcia komunikácie, SO 02 Dažďová kanalizácia a SO 03 Vodovod, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 11/2017/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2018.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 10/2017/VZN o určení výšky príspevku na čiatočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach a o prijímaní dieťaťa do materskej školy, o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2017/VZN
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 12/2017/VZN o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš v mestských častiach Palúdza a Stošice.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
18.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír KLBÍK, nar. 1953; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje p. Martinovi GLEVITZKÉMU, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti č. 102528828/2017 zo dňa 7.12.2017, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2017/VZN
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2017/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008/VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámeie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikulái o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 41" nachádzajúceho sa na Nábreží Dr. A. Stodolu č. 1747/29 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Jakub Adamčiak, Partizánska Ľupča a Katarína Marušiaková, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Igor BOGÁR; 2/ Milan KNAPČÍK; 3/ Marek CUPRA; 4/ Vladimír MOLEK; 5/ Róbert BUCHTA; 6/ Miroslav LUKÁŠIK; 7/ Zoltán PETŐCZ; 8/ Peter KMEŤ a 9/ Jaromír KUĽHAVÝ; Doručené od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje žiadosť - návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia stavby "Liptovský Mikuláš, Obytný súbor Stošice - západ - Okoličné - komunikácie, vodné hospodárstvo, Obj. SO 06 - Rozvody VN, NN, VO a trafostanice - 1. etapa" na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - líniová stavba v k. ú. Okoličné navrhovateľa Stošice, a.s. Žilina v zastúpení Miroslav Dančík, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.12.2017 - Úradná tabuľa

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuáš na stavbu "Stavebné úpravy bytov č. 10 a 11" v bytovom dome Nábrežie 4.apríla č. 1861 na pozemku parc. č. KN-C 2941/31 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Mário Kermiet a Elena Kermietová, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Patrik NOVOTNÝ, nar. 1986 a 2/ Štefan JAVOŠ, nar. 1966; Doručená od: CreditCall, s.r.o. Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci dodatočného povolenia zmien stavby spolu s kolaudáciou stavby "9003 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Zah. TS LAS" - líniová stavba v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o., Štepanov nad Oravou, Tvrdošín.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.1.2018 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 11.1.2018
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 11.1.2018 bude v čase od 07:30 hod. do 13:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Priemyselná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
12.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 2" s realizáciou zimnej záhrady v bytovom dome na ul. E. Š. Martinčekovej č. 4506/4 na pozemku parc. č. KN-C 525/25 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. René Hečko, Liptovský Mikuláš a Karolína Hečková, Martin.

Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
11.12.2017 - Úradná tabuľa

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenejať nehnuteľnosť - časť pozemku parc. č. KN-C 773/242 v k. ú. Okoličné (ul. Hrušková).

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok
11.12.2017 - Úradná tabuľa

Listové zásielky adresované nasledovným občanom s hláseným trvalým pobytom na mesto Liptovský Mikuláš: 1/ Jana LONČÍKOVÁ; 2/ Ing. Ján LONČÍK; 3/ Michal LONČÍK; 4/ Ján LONČÍK; 5/ René NOVOTNÝ; 6/ Patrik NOVOTNÝ; 7/ Jaroslav BISTIAK; 8/ Michal JŮZEL 9/ Vladimír ZÁRUBA; 10/ Ondrej DŽURMAN a 11/ Juraj BAČÍK; Doručené od: Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Nitra.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
08.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Darina POPOVIČOVÁ, nar. 1946; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
08.12.2017 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec, ktorým zastavuje stavebné konanie na stavbu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Ohrady, mestská časť Iľanovo" - líniová stavba v k. ú. Iľanovo pozostávajúca z objektov: SO 01 Rekonštrukcia komunikácie, SO 02 Dažďová kanalizácia a SO 03 Vodovod, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
07.12.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zaslaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu