Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaOznámenie o uložení zásielky
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Anna Grušková, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stály rozhodcovský súd, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Igor Callo, nar. 1957, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto LM, oddelenie správy bytov a nebytových preistorov.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav Tomčík, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto LM, oddelenie miestnych daní.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Denis Murgoš, nar. 2017, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s..

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Margita Kuruczová nar. 1978. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Vladimíra Uheľová, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., pobočka Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "SO 02 Parkovacie plochy" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o, Hurbanova 862,031 01 Liptovský Mikuláš v z. Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad dodatočne upovedomuje účastníkov konania na stavbu: "Záhradná chatka" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Komunikácie a odstavné plochy ul. Komenského - SO01 Komunikácie a odstavné plochy, SO02 Daždová kanalizácia" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jaroslav Pavol nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly s. č. 2070" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD - profil, s r. o. IČO 31 615 830, ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš v z. JOPAING, s. r. o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy ulice P.P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Obec Bobrovec zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy ulice P.P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Silvia Baranovičová, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu stavby a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu "Stavebné úpravy bytových jednotiek" v k. ú. Okoličné, ktorej stavebníkom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o., Priemyselná 1, 301 01 Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
13.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku č. KN-C 687/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 190 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení zásielky
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Anna Grušková, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Stály rozhodcovský súd, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Igor Callo, nar. 1957, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto LM, oddelenie správy bytov a nebytových preistorov.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav Tomčík, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Mesto LM, oddelenie miestnych daní.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
21.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Denis Murgoš, nar. 2017, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s..

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
20.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Margita Kuruczová nar. 1978. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
19.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Vladimíra Uheľová, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., pobočka Trenčín.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "SO 02 Parkovacie plochy" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o, Hurbanova 862,031 01 Liptovský Mikuláš v z. Inžiniering Neumann, s.r.o., Garbiarska 24, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad dodatočne upovedomuje účastníkov konania na stavbu: "Záhradná chatka" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Martina Turacová, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Komunikácie a odstavné plochy ul. Komenského - SO01 Komunikácie a odstavné plochy, SO02 Daždová kanalizácia" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
16.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jaroslav Pavol nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly s. č. 2070" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD - profil, s r. o. IČO 31 615 830, ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš v z. JOPAING, s. r. o., Jilemnického 20, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy ulice P.P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
15.03.2018 - Úradná tabuľa

Obec Bobrovec zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy ulice P.P. Zgúta Vrbického - SO 02 Verejné osvetlenie" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Horizontálny predel obsahu
Oznam - voľné pracovné miesto
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Silvia Baranovičová, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
14.03.2018 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu stavby a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu "Stavebné úpravy bytových jednotiek" v k. ú. Okoličné, ktorej stavebníkom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradišská 627/9, Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
13.03.2018 - Úradná tabuľa

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o., Priemyselná 1, 301 01 Liptovský Mikuláš.


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Zámer mesta Liptovský Mikuláš
13.03.2018 - Úradná tabuľa

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku č. KN-C 687/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 190 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová.

Horizontálny predel obsahu