Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Úradná tabuľaVerejná vyhláška
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 21.7.2017 na stavbu "Verejná optická telekomunikačná sieť - Liptovský Mikuláš - ul. Textilná a Južná" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Angelika PLACHETKOVÁ, nar. 1994, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Spišská Nová Ves.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ivan ŠOLTÝS, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav STAROŇ, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc.č. KN-C 854/54.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Liptovský Mikuláš - 1/ stavba "Dotláčacia stanica" súp. č. 3521 na pozemku parc. č. KN-C 3217/4 a 2/ pozemky parc.č. KN-C 3217/4 a parc.č. KN-C 3217/6.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.8.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.8.2017
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.8.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.8.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.8.2017
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.8.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 PALÚDZKA (Ul. Palugayova a SNP - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení pobytu
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jozefa KUBIČKOVÁ, nar. 1962. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.7.2017 bude v čase od 11:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája č. 1919 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.06.2017 - Úradná tabuľa

Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500 a 3757 na LV 2162, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.06.2017 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši zverejňuje žiadosť navrhovateľa - mesta Liptovský Mikuláš o začatie územného konania o umiestnení stavby "Protipovodňové opatrenia Ploštín - 1. etapa" na pozemkoch v k. ú. Ploštín.

Horizontálny predel obsahu

Úradná tabuľa


Verejná vyhláška
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania dňa 21.7.2017 na stavbu "Verejná optická telekomunikačná sieť - Liptovský Mikuláš - ul. Textilná a Južná" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je IMAFEX, s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Angelika PLACHETKOVÁ, nar. 1994, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Spišská Nová Ves.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Ivan ŠOLTÝS, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Miroslav STAROŇ, nar. 1970, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
28.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Liptovský Mikuláš - pozemok parc.č. KN-C 854/54.

Horizontálny predel obsahu
Vyhlásenie OVS
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v k.ú. Liptovský Mikuláš - 1/ stavba "Dotláčacia stanica" súp. č. 3521 na pozemku parc. č. KN-C 3217/4 a 2/ pozemky parc.č. KN-C 3217/4 a parc.č. KN-C 3217/6.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.8.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.8.2017
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 4.8.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.8.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.8.2017
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 5.8.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 16:30 PALÚDZKA (Ul. Palugayova a SNP - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN
27.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o zrušení pobytu
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jozefa KUBIČKOVÁ, nar. 1962. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 3/2017/VZN - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č. 5 /ÚPN O Liptovský Mikuláš - ZaD 05/, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 7/2010/VZN zo dňa 16.12.2010 - Záväzná časť Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení.

Horizontálny predel obsahu
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN
26.06.2017 - Úradná tabuľa

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 4/2017/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 18:00 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. Družstevná - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 25.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 25.7.2017 bude v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti NÁBREŽIE - VRBICA (Ul. Vrbická č. 4250 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.7.2017 Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 26.7.2017
23.06.2017 - Úradná tabuľa

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 26.7.2017 bude v čase od 11:30 hod. do 16:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti STARÉ MESTO (Ul. 1. mája č. 1919 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
22.06.2017 - Úradná tabuľa

Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (parč. č. KN-E 3500 a 3757 na LV 2162, atď.) vyvlastniteľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava.

Horizontálny predel obsahu
Oznámenie o uložení zásielky
22.06.2017 - Úradná tabuľa

Listová zásielka adresovaná: Rudolf ONDRÍK, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš.

Horizontálny predel obsahu
Verejná vyhláška
21.06.2017 - Úradná tabuľa

Spoločný obecný úrad v Liptovskom Mikuláši zverejňuje žiadosť navrhovateľa - mesta Liptovský Mikuláš o začatie územného konania o umiestnení stavby "Protipovodňové opatrenia Ploštín - 1. etapa" na pozemkoch v k. ú. Ploštín.

Horizontálny predel obsahu